Gofalwyr Ifanc Sir Gaerfyrddin wedi lansio ymgyrch cenedlaethol i newid y gyfraith astudio wahaniaethol

young-carers-header.jpg

Yr wythnos hon mae gofalwyr ifanc yn Sir Gaerfyrddin wedi lansio ymgyrch cenedlaethol i newid y gyfraith o ran hyd yr amser gall gofalwr ifanc astudio ac eto derbyn Lwfans Gofalwyr.

Mae’r maen prawf cymhwyster cyfredol yn datgan bod rhaid i ofalwr:

1. Darparu 35 awr neu fwy o ofal yr wythnos
2. Ni ddylent ennill fwy na £110 yr wythnos
3. Methu bod mewn addysg, hyfforddiant neu gyflogaeth am fwy na 21 awr yr wythnos

Mae Gofalwyr sy’n Oedolion Ifanc Sir Gaerfyrddin (YAC) mewn partneriaeth â sefydliad Carers Trust and Fixers wedi lansio deiseb seneddol i geisio newid y rheol 21 awr sydd, meddent, yn gwahaniaethu yn erbyn gofalwyr sydd eisiau astudio i wella eu cyflogaeth yn y dyfodol ac i wireddu eu potensial llawn.

Lansiwyd y ddeiseb ddydd Gwener ar gampws Prifysgol Cymru'r Drindod Dewi Sant gydag ystod eang o sefydliadau yn bresennol i gefnogi’r ymgyrch.  Gobeithir bydd yr ymgyrch yn cyflawni 100,000 o lofnodion ar gyfer y ddadl i’w chynnal yn y Senedd.

Mae’r Aelod Seneddol Jonathan Edwards hefyd yn cefnogi’r ymgyrch ac fe fynychodd y lansiad swyddogol lle addawodd i wneud popeth yn ei allu yn y senedd i gynorthwyo i newid y gyfraith. Dywedodd Mr Edwards roedd y gofalwyr ifanc ond yn gofyn am gyfle i gynorthwyo eu hunain.

Wrth annog pawb i lofnodi’r ddeiseb, dywedodd Jonathan Edwards AS:

“Mae rhaid i ni gofio yn gyntaf nad yw gofalu yn swydd gwisg lle mae pob gofalwr yn ymgymryd â’r un swydd. Mae sawl ffurf o ofalu, ac yn dibynnu ar anghenion unigolion, efallai bydd eu gofalwyr yn cyflawni gofal dydd a nos neu’n gweithio ar y cyd â gweithwyr proffesiynol i rannu cyfrifoldebau gofalu.

“Wrth graidd yr ymgyrch hon yw galluogi gofalwyr sy’n oedolion ifanc- y rheiny sydd yn gofalu am eu hanwyliaid yn anhunanol - i astudio a gwella eu cyflogaeth yn y dyfodol.

"Pan ystyriwn fod y Lwfans Gofalwyr yn cyfateb i tua £2 yr awr, mae'n werth nodi nad yw'r bobl ifanc hyn yn gofyn am fwy o arian, ond yn hytrach maent yn gofyn am y cyfle i gynorthwyo eu hunain.

"Mae llawer o ofalwyr a'u teuluoedd yn profi caledi ariannol oherwydd salwch neu anabledd yn y teulu, felly mae'r rheol 21 awr gyfredol yn cynyddu'r tebygrwydd y bydd cylch o galedi ariannol yn parhau os na fydd pobl ifanc yn gallu cael addysg dda.

"Nid wyf yn amau ​​bod y ddeddfwriaeth gyfredol wedi'i chynllunio'n fwriadol i achub arian i’r wladwriaeth, ond mae'n rhaid i'r llywodraeth gydnabod y bydd un newid bach i'r gyfraith yn cefnogi gofalwyr sy’n oedolion ifanc yn well ac, wrth gwrs, yn arbed arian y wladwriaeth yn y tymor hir.

"Rwy'n falch iawn o weld pobl ifanc yn Sir Gaerfyrddin yn sefydlu ymgyrch genedlaethol sy'n ceisio gwneud bywyd yn well i oedolion ifanc ledled y DU. Rwy'n cefnogi’r ymgyrch hon 100%, ac rwy’n addo gwneud popeth yn fy ngallu yn y senedd i gefnogi'r gofalwyr ifanc hyn yn eu hymdrechion. Byddwn hefyd yn annog i gymaint o bobl â phosib i gefnogi'r ymgyrch a llofnodi'r ddeiseb."

________________________________________________

Cliciwch yma i arwyddo'r deiseb


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.