Y frwydr yn erbyn Covid-19 yn cael hwb enfawr trwy ddylunio a chynhyrchu dyfais anadlu newydd yng ngorllewin Cymru i arbed bywydau di-rif

Mae uwch-ymgynghorydd yn Ysbyty Glangwili Caerfyrddin a chwmni o Rydaman wedi cynllunio dyfais i helpu cleifion Covid-19 mewn ysbytai i anadlu.

Dyfeisiodd y Dr Rhys Thomas, anesthetydd ymgynghorol, y peiriant ar sail ei brofiad helaeth fel milwr ac mewn bywyd sifil mewn anesthetig a dadebru a chyngor gan feddygon dewr sy’n brwydro yn erbyn Covid-19 yn Bergamo, yr Eidal.

Yn dilyn pryderon ynghylch y diffyg peiriannau anadlu mewn unedau gofal dwys i ymdopi â phandemig Covid-19, gofynnodd arweinydd Plaid Cymru Adam Price i’r Dr Thomas geisio creu “dyfais symlach ond a allai fod yr un mor effeithiol” fyddai modd ei fás-gynhyrchu i gwrdd â’r galw.

Defnyddiwyd peiriant CPAP yn llwyddiannus i drin claf oedd â Covid-19 yn Llanelli nos Sadwrn, ac y mae’r claf bellach yn “dod ato’i hun yn dda”.

Gall y peiriant hefyd “lanhau gronynnau feirol o ystafell” a chyflenwi aer puredig yn unig i’r claf Covid-19. Mae hyn yn galluogi’r claf i “ofalu amdano’i hun” gan ryddhau nyrsys arbenigol i wneud dyletswyddau eraill.

Canmolodd Arweinydd Plaid Cymru Adam Price bawb oedd yn rhan o gynhyrchu’r ddyfais i achub bywydau sy’n gosod Cymru yn rheng flaen y frwydr yn erbyn Covid-19.

Dywedodd Arweinydd Plaid Cymru ac Aelod Cynulliad Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr fod cynhyrchu’r ddyfais yn “enghraifft ysblennydd o gydweithredu ar ei orau”. Dywedodd Mr Price ei fod yn dangos fod Cymru yn genedl lle gall “pethau gael eu gwneud yn sydyn wrth i ni wynebu her fwyaf ein cenhedlaeth.”

Ychwanegodd Jonathan Edwards AS Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr ei fod yn enghraifft o’r hyn “y gallwn lwyddo i’w wneud fel cenedl” gydag “arweinyddiaeth wleidyddol sydyn”.

Rhoddwyd caniatâd i gynhyrchu’r ddyfais hon, a elwir yn Beiriant Anadlu Argyfwng Covid, gan Lywodraeth Cymru. Mae modd gwneud can o’r peiriannau anadlu hyn bob dydd i arbed niferoedd uchel o fywydau.

Meddai’r anesthetydd ymgynghorol y Dr Rhys Thomas,

“Roeddwn yn pryderu’n enbyd am y diffyg peiriannau anadlu mewn unedau gofal dwys (UGD) i ymdrin â’r pandemig anorfod.

“Wythnos yn ôl, heriodd arweinydd Plaid Cymru Adam Price fi i feddwl am ddyfais oed dyn symlach ond a allai fod yr un mor effeithiol, a rhoes fi mewn cysylltiad â Maurice Clark o CR Clark Betws, Rhydaman – cwmni peirianyddol sy’n arbenigo mewn cyfarpar Thermoffurfio a Gwneuthuriad Plastig.

“Ar ôl dylunio, adeiladu a rhoi prawf ar sawl prototeip mewn dim ond tri diwrnod, fe wnaethom ddyfais oedd yn gweithio’n berffaith. Mae’n syml ac yn wydn, ac wedi ei ddylunio’n unswydd i weithio yn erbyn y firws Covid mewn amgylchedd heintus.

“Er na fydd yn cymryd lle peiriant anadlu UGD, ni fydd ar y rhan fwyaf o gleifion angen gofal dwys os cânt eu trin â’r peiriant anadlu hwn yn gyntaf, fydd yn rhyddhau peiriannau anadlu UGD ar gyfer achosion Covid-19 mwy difrifol ac achosion meddygol cyffredinol eraill.

“Mae manteision eraill i’r peiriant, gan ei fod yn glanhau gronynnau feirol o ystafell ac yn cyflenwi aer puredig yn unig i gleifion. Gall y claf ofalu amdano’i hun gan na fydd angen nyrsys arbenigol, gan eu rhyddhau ar gyfer dyletswyddau eraill.”

“Ar nos Sadwrn, fe wnaethom ddefnyddio’r CPAP i drin claf Covid-19 . Yr oedd y treial yn llwyddiannus ac yr wyf yn falch iawn o allu dweud fod y claf yn dod ato’i hun yn dda.”

Dywedodd Arweinydd Plaid Cymru a’r Aelod Cynulliad dros Ddwyrain Caerfyrddin a Dinefwr Adam Price,

“Mae hyn yn llwyddiant rhyfeddol. Alla’i ddim canmol gormod ar y Dr Rhys Thomas am ei fedr, ei staff ymroddedig yn ysbyty Glangwili a roes brawf ar y ddyfais, yn ogystal â CR Clark & Co am ymateb mor sydyn. Mae’n wych fod gennym y fath arbenigedd yn Sir Gâr i greu a chyflwyno’r ddyfais newydd hon ar raddfa mor fawr ar rybudd mor fyr.

“Rhaid i mi hefyd ganmol Llywodraeth Cymru am eu hyder yng ngallu Dr Rhys trwy roi caniatâd yn syth i gynhyrchu ei ddyfais yn syth, gan y gallai achub bywydau.

“Dyma enghraifft eithriadol o gydweithredu ar ei orau. Mae’n dangos y gall Cymru, fel cenedl fechan, wneud pethau yn sydyn wrth i ni wynebu her fwyaf ein cenhedlaeth."

Ychwanegodd Jonathan Edwards AS Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr,

“Mae hyn yn dangos yr hyn y gallwn wneud fel cenedl gydag arweinyddiaeth wleidyddol sydyn.

“Pan fydd yr argyfwng hwn drosodd, gobeithio y bydd Rhydaman, Sir Gâr a Chymru yn cael eu crybwyll gydag anrhydedd fel esiampl o sut y daeth pobl at ei gilydd i gwrdd ag un o’r heriau mwyaf a wynebwyd gan ddynoliaeth ers canrif.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.