Rhodri yn cael ei benodi’n Gadeirydd Gweithgor Llywodraeth Cymru

Bydd Aelod Cynulliad Dwyrain Sir Gaerfyrddin, Rhodri Glyn Thomas, yn arwain adolygiad gan Lywodraeth Cymru o ddefnydd y Gymraeg mewn llywodraeth leol ac mewn datblygu economaidd.

Dywedodd y Gweinidog Llywodraeth Cymru ar gyfer Gwasanaethau Cyhoeddus, Leighton Andrews AC, sydd wedi sefydlu’r gweithgor, bod cynghorau’n dylanwadu ar ddatblygiad economaidd lleol drwy swyddogaethau fel tai, addysg, adfywio a gweithgareddau diwylliannol.

Dywedodd "Mae gan Lywodraeth Leol rôl hanfodol i'w chwarae wrth ddarparu gwasanaethau drwy gyfrwng y Gymraeg, yn natblygiad economaidd ardaloedd Cymraeg eu hiaith, ac i‘r defnydd o’r iaith Gymraeg bob dydd yn y gweithle a'r gymuned ehangach."

Mae'r Gweinidog wedi gofyn i Aelod Cynulliad lleol, Rhodri Glyn Thomas i gadeirio'r gweithgor ac i adrodd yn ôl i Lywodraeth Cymru erbyn diwedd mis Mai.

Bydd y grŵp yn ymchwilio arferion gorau o ran:

  • Defnydd o'r Gymraeg yn weinyddiaeth llywodraeth leol;
  • Rôl llywodraeth leol fel hwylusydd o ddatblygu economaidd i gefnogi'r iaith Gymraeg;
  • I gynnig argymhellion mewn perthynas â'r uchod yng nghyd-destun diwygio Llywodraeth Leol a'r dyletswyddau a osodir ar awdurdodau lleol gan y Lles y Ddeddf Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015.

Dywedodd Rhodri Glyn Thomas ei fod yn ddiolchgar i gael gwahoddiad i arwain yr adolygiad, a bod hyn yn gyfle i wneud gwahaniaeth gwirioneddol i gryfder yr iaith mewn gweinyddiaeth gyhoeddus ac yn ein heconomi leol.

Dywedodd yr AC Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr :

"Mae cynghorau lleol yn gyflogwyr mawr ac yn gyfrifol am wario symiau sylweddol o arian. Yn achos Sir Gaerfyrddin yr awdurdod lleol yw'r cyflogwr mwyaf yn y sir. Bydd y grŵp yn edrych ar sut mae’r symiau enfawr o arian cyhoeddus yn gallu cael ei defnyddio i gefnogi datblygiad economaidd lleol a'r defnydd o'r iaith Gymraeg.

"Bydd gogledd a gorllewin Cymru yn fan cychwyn ar gyfer ein gwaith, lle mae awdurdodau lleol eisoes yn cynnal llawer o'u busnes trwy gyfrwng y Gymraeg. Byddwn yn edrych ar sut mae cynghorau yn cynnig gwasanaethau i drigolion lleol, a pha arferion da gallu cael eu rhannu ar draws awdurdodau lleol ledled Cymru.

"Rwy'n credu bod hyn yn gyfle i wneud gwahaniaeth gwirioneddol i'r ffordd y mae'r iaith yn cael ei gefnogi yn weithredol a sut y gellir ei ddefnydd yn cael ei gryfhau yn y sector cyhoeddus ac, efallai yn fwy hanfodol, yn y sector preifat.

"Rwy'n ddiolchgar bod y llywodraeth wedi gofyn i fi arwain y gweithgor, ac rwy’n edrych ymlaen at ddechrau gwaith hwn o ddifrif."

DIWEDD

 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.