Rhaid gosod ceblau trydan dan ddaear

Cyfarfod Cyhoeddus PencaderYn dilyn cyfarfod cyhoeddus orlawn ym Mhencader, dywedodd yr Aelod Seneddol Jonathan Edwards a’r Aelod Cynulliad Rhodri Glyn Thomas bod angen gosod y ceblau trydan dan ddaear, ac yn eu tyb hwy mae hyn yn anghyfnewidiadwy.

Cynhaliodd y gwleidyddwyr Plaid Cymru eu trydydd cyfarfod cyhoeddus yn dilyn cyhoeddiad cynnigion diweddaraf Western Power Distribution i gysylltu’r ffermydd gwynt yn ardal fforest Brechfa gyda’r Rhwydwaith Cenedlaethol.

Mewn neuadd dan ei sang yn Ysgol Cae’r Felin, Pencader dywedodd Jonathan Edwards AS wrth y trigolion lleol roedd o a’i gydweithiwr, yr Aelod Cynulliad, mewn dau feddwl os oedd angen cynnal cyfarfod pellach oherwydd yr ymateb cryf a’r mandad y derbyniasant gan y gymuned yn y ddau gyfarfod cyhoeddus blaenorol.

Ond, oherwydd ni fyddai Western Power Distribution yn cynnal cyfarfod yn ardal Pencader, fe ddywedodd roedden nhw o’r farn ei fod yn bwysig i ddarpru cyfle i’r gymuned i fynegi eu barnau unwaith eto.

Dywedodd Rhodri Glyn Thomas y byddai ef a Mr Edwards yn parhau i gynrychioli eu hetholwyr yn y ffurf fwyaf nerthol. Ychwanegodd bod gosod ceblau trydan dan ddaear yn anghyfnewidiadwy.

Anogodd Mr Thomas y trigolion oll sydd wedi eu heffeithio gan y datblygiad i gysylltu â Stiward Tir ar gyfer cyngor ar sut i fynd ati yn ystod y broses. Mi fydd y datblygwr yn talu ffioedd y Stiward Tir.

Dywedodd Jonathan Edwards yr Aelod Seneddol dros Ddwyrain Caerfyrddin a Dinefwr:

“Yn sgil yr ymateb cryf y derbynion ni gan y trigolion lleol a’r galwad diamwys i osod y ceblau trydan dan ddaear, roedden ni mewn dau feddwl os oedd angen cynnal cyfarfod pellach. Ond rydym yn awyddus i sicrhau bod gan y trigolion cymaint o gyfleoedd ag sy’n bosibl i ddylanwadu’r gwaith yr ydym yn gwneud ar eu rhan.

“Tra i Western Power wrthod cynnal cyfarfod yn ardal Pencadwr, teimlodd Rhodri Glyn a minnau roedd yn ddyletswydd arnom fel cynrychiolwyr etholiadol i ddarparu fforwm er mwyn i’n hetholwyr fynegi eu barnau.

“O ganlyniad i drafodaethau’r cyfarfod byddaf yn cynnig cyfres o gwestiynnau Seneddol ynglŷn ag iawndaliadau posib i’r trigolion a effeithiwyd gan y datblygiadau yma”.

Ychwanegodd yr Aelod Cynulliad Rhodri Glyn Thomas:

“Mae gosod y ceblau dan ddaear yn anghyfnewidiadwy. Dyna farn y trigolion yr ydym yn cynrychioli a dyna yw’r safiad y byddwn yn parhau i ymgyrchu dros yn y ffurf fwyaf nerthol.

“Wrth i ni barhau gyda’r ymgyrch, byddwn yn annog y trigolion oll sydd o bosib wedi eu heffeithio gan y cynnigion yma i gysylltu â’r Stiward Tir ar gyfer cyngor ar sut i fynd ati yn ystod y datblygiad. Caiff ffioedd y Stiward Tir eu talu gan y datblygydd, ond mae’n hanfodol i’r trigolion ceisio’r gwasanaethau yma cyn arwyddo unrhyw ddogfennaeth.

“Mae Jonathan a minnau yn falch ein bod wedi gallu darparu cyfle arall i hysbysu ein hetholwyr ynghylch ein gwaith. Byddwn yn sicrhau y caiff eu barnau eu trosglwyddo i’r datblygwr”.

DIWEDD


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.