AC yn annog siopwyr i ddewis y stryd fawr y Nadolig hwn

Wrth i Gymru barhau i ddnagos cyfraddau siopau gwag sy’n uwch na gweddill y DG a bod nifer y bobl sy’n dod i ganol trefi Cymru barhau i ddisgyn, bydd Plaid Cymru yn defnyddio dadl yn y Senedd i alw ar Lywodraeth Lafur Cymru i weithredu ar frys er mwyn helpu busnesau bach ar y stryd fawr.

Mae Ysgrifennydd Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros yr Economi, Adam Price, hefyd wedi annog siopwyr i ddewis y stryd fawr yn hytrach na chanolfannau siopa neu siopa arlein cyn y Nadolig.

Dengys y ffigyrau diweddaraf fod y stryd fawr yn parhau i ddioddef o gymharu â chanolfannau siopa ar gyrion trefi, ac awgrymir fod angen gwneud mwy i helpu canolfannau trefi llai.

Mae Sadwrn Busnesau Bach, ar Ragfyr 3, yn rhoi cyfle i ni dynnhu sylw at y modd mae siopa lleol yn helpu economi Cymru.

Small-Business-Saturday 

Wrth siarad cyn dadl Plaid Cymru yn y Senedd, dywedodd Adam Price:

“Dengyd y ffigyrau diweddaraf fod cyfraddau siopau gwag yn uwch o lawer yng Nghymru nac yn Lloegr a’r Alban, gyda 15.1% o eiddo manwerthu yng nghanol trefi Cymru yn wag, o gymharu ag 11.3% yn Lloegr, a 12.1% yn yr Alban.

“Mae hyn yn achos cryn bryder, yn enwedig o ystyried mai cyfradd y siopau gwag mewn canolfannau siopa yw’r isaf yng nghenhedloedd Prydain. Mae hyn yn golygu, tra bod siopau ar ein strydoedd yn wag, mae cwmnïau mawr ar gyrion trefi yn ffynnu.

“Mae problem benodol mewn trefi yng nghymoedd y de. Tra bod buddosddiadau yng Nghaerdydd wedi arwain at welliannau, mae hyn yn niweidiol i strydodd trefi llai yn y cyffiniau.

“Dengys y ffigyrau diweddaraf fod Caerdydd wedi gweld cynnydd mewn yn nifer y bobl ddaeth i ganol y ddinas, sef 80% rhwng 2008 a 2015, ond mae llawer o drefi yn y cymoedd wedi gweld gostyngiadau dramatig. 

“Mae angen i Lywodraeth Cymru gael atebion arloesol io ddenu manwerthwyr i agor ar ein strydoedd a gwrthweithio’r gostyngiad yn nifer yr ymwelwyr â’n trefi.

“Fel gwrthblaid, dyna’n union mae Plaid Cymru yn wneud – gweithio’n galed i helpu busnesau bach trwy gael cyllid ar gyfer atebion arloesol. Oherwydd bargen Plaid Cymru ar y gyllideb gyda Llywodraeth Cymru, sefydlir cronfa fydd yn galluogi awdurdodau lleol i gynnig parcio am ddim yng nghanol trefi ledled Cymru, fydd yn rhoi hwb enfawr i adfywio canol trefi.

“Yr ydym hefyd yn dwyn pwysau ar Lywodraeth Cymru i ehangu’r rhyddhad trosainnol sydd ar gael i fusnesau bach y mae’r ail-brisio ardrethi yn 2017 wedi effeithio arnynt. Bydd yr ail-brisio ardrethi busnes yn 2017 yn cael effaith andwyol ar rai busnesau bach yng Nghymru, sydd yn annheg wrth ystyried yr amodau anffafriol sydd eisoes yn eu hwynebu.

“Byddaf yn cefnogi Sadwrn Busnesau Bach dros y penwythnos, ac yr wyf yn gobeithio y byd dpobl ledled Cymru yn gwneud yr un fath. BBaCh yw asgwrn cefn yr economi, felly bydd siopa yn lleol ar y stryd fawr nid yn unig yn help’r busnesau hynny ond hefyd yn gwneud economi Cymru yn fwy gwydn.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.