Cefnogwch fusnesau bach ddydd Sadwrn yma

Mae’r gwleidydd lleol, Adam Price, yn cefnogi menter Sadwrn Busnesau Bach y penwythnos yma, ac mae ef wedi annog y trigolion i gefnogi ein siopau lleol wth i ni agosáu at y Nadolig.

Tra bod sianelu newyddion yn ymdrin â’r ciwiau o bobl mewn rhesi tu allan i’r prif siopau adwerthu er mwyn cipio bargen ‘Gwener y Gwario’, dywedodd ymgeisydd etholiad y Cynulliad a’r cyn AS Adam Price y byddai’n cefnogi ‘asgwrn cefn yr economi Cymreig’- sef y mentrau bach a chanolig sy’n cyfrif am 99% o holl fusnesau Cymru.

Cawn ein hannog ar Sadwrn Busnesau Bach i siopa ar ein strydoedd mawr ac i godi ymwybyddiaeth o’r buddion o siopa yn lleol. Am bob £1 a werir mewn siop leol, caiff 63 ceiniog ei ail-fuddsoddi yn yr economi lleol. Awgrymir ffigyrau o’r fenter bod 16.5 miliwn o bobl yn y DU wedi siopa mewn busnesau bach yn ystod y digwyddiad y llynedd, felly yn cynrychioli cynnydd o 20% mewn sŵn traed ers 2013, neu 2.7 miliwn o siopwyr ychwanegol.

Yn pledio’r achos dros doriad i gyfraddau busnes, amlinellodd Adam Price yr hyn ddylai gwleidyddwyr a’r llywodraeth wneud yn well i gynorthwyo siopau annibynnol ynghyd â ni’n gwario ein harian yn lleol.

SBS

Dywedodd Adam Price:

“Gyda’r dasg hynod o heriol i sicrhau bod ein harian yn parhau, mae’n gwbl ddealladwy ein bod yn edrych am y bargenion orau ar y stryd fawr. Mae’n natur ddynol i edrych am fargen.

“Mae’r codiad cyson o siopa ar y we yn golygu y gallwn brynu popeth rydym agen heb adael y tŷ. Ond mae ymchwil wedi dangos caiff cryn dipyn fwy o arian a werir yn siopau lleol ei ail-fuddsoddi yn lleol. Mae cefnogi ein busnesau bach lleol felly yn gallu cael effaith hollol gadarnhaol ar ein heconomi.

“Mae Plaid Cymru eisiau torri cyfraddau busnes a sicrhau bod 70,000 o fusnesau Cymreig yn peidio gorfod talu cyfraddau o gwbl. Yn syfrdanol gallwn gynhyrchu 50,000 o swyddi ychwanegol trwy sicrhau caiff y £4.3 biliwn a werir bob blwyddyn ar gaffaeliad cyhoeddus ei wario mewn gwirionedd yng Nghymru. Yn bresennol caiff oddeutu hanner o’r arian ei wario tu allan i Gymru sydd yn gwneud dim er lles y busnesau lleol neu eu galluogi i ehangu a chynyddu eu gweithlu.

“Trwy gyd-weithio, gallwn ni'r cyhoedd a Llywodraeth Cymru sicrhau bod ein busnesau bach a chanolog- sydd yn cyfrif am 99% o holl fusnesau Cymru ac asgwrn cefn yr economi Cymreig - wir yn llwyddo.

“Byddwn yn annog pawb i ystyried gwneud eu siopa Nadolig mor lleol ag sy’n bosib yn ein nifer o siopau bach ardderchog dros y penwythnos."

DIWEDD


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.