Methiant i fuddsoddi yn Yr Egin yn gallu peryglu’r Fargen Ddinesig gyfan

Yr_Egin_Caerfyrddin.jpg

Mae tri o wleidyddion Sir Gaerfyrddin wedi siarad gyda llais unedig gan alw ar Lywodraeth Cymru i "cadw at eu gair " a chefnogi'r prosiect Yr Egin yng Nghaerfyrddin neu posibilrwydd beryglu’r bargen ‘Ddinas-ranbarth Bae Abertawe’.

Mae S4C wedi cyhoeddi ei bwriad i ail-leoli i Gaerfyrddin. Mae’r Egin yn brosiect cysylltiedig, a anelir at wneud y mwyaf o’r cyfleodd wrth symud y darlledwr i ddatblygu diwydiannau creadigol, gyda chynigion eisoes ar y gweill wrth y BBC a chwmnïau cynhyrchu eraill i symud i'r ganolfan.

Wrth ymateb i adroddiad y BBC bod panel cynghori Llywodraeth Cymru wedi argymell bod Ysgrifennydd Economi yn gwrthod cais am gyllid gan arweinydd y prosiect, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, dywedodd gwleidyddion lleol Plaid Cymru bod methiant Llywodraeth Cymru i gefnogi'r prosiect yn peryglu’r £1.3biliwn o fuddsoddiad yn y Fargen Ddinesig sydd a’r Egin wrth ei galon.

Dywedodd Ysgrifennydd Cysgodol yr Economi a'r Aelod Cynulliad Sir Gaerfyrddin, Adam Price:

"Mae’r dyfalu parhaus yn peryglu nid yn unig prosiect Yr Egin, ond bargen Dinas-ranbarth Bae Abertawe yn gyfan gwbl gyda buddsoddiad o £1.3biliwn ar draws de-orllewin Cymru dros y blynyddoedd nesaf.

"Mae cytundeb yn cychwyn gyda phrosiect Yr Egin wrth ei galon, ond mae’r sibrydion yn peryglu £250 miliwn o fuddsoddiad yn Sir Gaerfyrddin yn unig.

"Mae gan y cam cyntaf y prosiect Yr Egin y potensial i ddod â 850 o swyddi llawn amser, ac i gynyddu GVA y rhanbarth o bron i £8miliwn.

"Gall Sir Gaerfyrddin weld cynnydd bob blwyddyn yn ychwanegol at yr hyn y mae Llywodraeth Cymru cynnig cyfraniad cychwynnol tuag at y prosiect.

"Gall Prosiect Yr Egin gwneud y mwyaf o fanteision adleoli S4C, gan ddefnyddio'r darlledwr fel angor i ddenu mwy o gwmnïau i greu canolfan i’r diwydiannau creadigol bywiog yng ngorllewin Cymru. Mae yna eisoes nifer o gwmnïau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol yn aros i’r prosiect i fynd rhagddo.

"Mae'r prosiect hwn heb unrhyw risg ariannol o gwbl i Lywodraeth Cymru. Mae'r Brifysgol wedi cyflwyno cyfres o gynigion ariannu a fyddai'n gweld y trethdalwr yn cael eu had-dalu'n llawn os nad yw'r prosiect yn bodloni'r meini prawf perfformiad y cytunwyd arnynt. Felly, gyda'r brifysgol fel gwarantwr am y buddsoddiad, mae'n rhaid i ni ofyn i Lywodraeth Cymru: beth sy'n eich rhwystro?"

Ychwanegodd Jonathan Edwards AS:

"Mae'r Brifysgol a’r Cyngor Sir wedi gweithio'n hynod o galed i lunio datblygiad cadarn a hynod gyffrous sydd â'r potensial i greu swyddi, gwella’r economi ranbarthol a chreu hyn a allai fod rhagoriaeth glodwiw i Sir Gaerfyrddin.

"Er bod dyfodiad S4C ei hun yn wych i’r ardal, gall y cyfle i ni sefydlu canolfan y diwydiannau digidol a chreadigol fod yn drawsnewidiol ar gyfer y rhanbarth cyfan.

"Nid oes dadl resymegol pam na ddylai Llywodraeth Cymru cefnogi'r prosiect hwn, a byddem yn annog Ysgrifennydd yr Economi i gefnogi’r prosiect ac i gefnogi gorllewin Cymru."

"Dim ond yr wythnos ddiwethaf siaradodd y Gweinidog am y pwysigrwydd o ddosbarthu cyfoeth ar draws Cymru a mynd i'r afael â'r problemau economaidd sy'n difetha cymunedau gwledig - Mae’n amser nawr i Lywodraeth Cymru cyflawni eu addewidion, ac nid i anwybyddu gorllewin Cymru a’r risg o ddatod y Fargen Ddinesig."

Ychwanegodd yr Aelod Cynulliad Rhanbarthol, Simon Thomas:

"Mae Prosiect Yr Egin wedi cael ei gyflwyno fel rhan sylfaenol o rôl Sir Gaerfyrddin yn y Fargen ‘Ddinas-ranbarth Bae Abertawe’ sydd yn mynd i adfywio economi gorllewin Cymru. Os bydd Llywodraeth Cymru yn troi lawr y prosiect hwn, byddai'n anfon arwydd bod Llywodraeth Cymru yn anwybyddu popeth i’r gorllewin o Abertawe.

"Mae angen i'r llywodraeth i drafod gyda'r brifysgol i ailbroffilio'r cymorth ariannol. Bydd hyn yn lleihau'r risg ariannol i'r trethdalwr ac yn golygu bod gennym lawer i'w ennill o'r buddsoddiad hwn. Os bydd y llywodraeth yn credu mewn buddsoddi a datblygu economaidd ym mhob rhan o Gymru, mae'n rhaid symud ymlaen i gefnogi'r Egin a'r Fargen Ddinesig ehangach.”

 

Lluniau: Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.