Rhodri yn defnyddio dadl yn y Cynulliad i annog mwy o gefnogaeth i’r Gwasanaeth Tân

Mae AC Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr Rhodri Glyn Thomas wedi annog Llywodraeth Cymru i adeiladu ar berfformiad da y gwasanaeth tân ac achub trwy ehangu ei gylch gorchwyl i gynnwys dyletswydd statudol i ymateb i heriau fel llifogydd.

Wrth siarad yn y ddadl yn y Cynulliad Cenedlaethol heddiw ar wasanaethau tân ac achub, talodd AC Plaid Cymru, sy’n llefarydd y blaid ar Lywodraeth Leol a Thân, deyrnged i berfformiad y gwasanaeth, ond dywedodd fod angen strategaeth tymor hwy er mwyn ymdopi â thoriadau mewn cyllidebau ac effaith newid hinsawdd.

Mae’r gwasanaeth tân ac achub yng Nghymru wedi gwneud yn well nac y gwnaeth yn Lloegr na’r Alban dros y blynyddoedd diwethaf pan ddaw’n fater o ostwng nifer yr anafiadau mewn tanau, gyda’r  gwelliant hwn yn cynnwys y cyfnod pan oedd Plaid Cymru yn rhan o Lywodraeth Cymru.   Dadleuodd  Mr. Thomas fod sylw’n debyg o gael ei roi yn awr i bwysau yn y dyfodol ar y gwasanaeth a bod angen mynd i’r afael â’r rhain yn gynnar.

Mae diffoddwyr tân lleol yng ngorsaf Rhydaman wedi lobïo Rhodri Glyn Thomas a’i gydweithiwr yn yr etholaeth Jonathan Edwards AS ynghylch cadw ac ehangu gwasanaethau.

Dywedodd Mr. Thomas:

“Y gwasanaeth tan ac achub fu’r gwasanaeth cyhoeddus sydd wedi gwneud orau yng Nghymru ers datganoli. Mae anafiadau o ganlyniad i danau wedi cwympo ynghynt yng Nghymru nac yn unrhyw genedl arall yn y DG. 

“Ond mae’r toriadau sydd yn awr yn wynebu’r gwasanaeth tân yn llymach nac erioed o’r blaen, ac nid yw Plaid Cymru eisiau gweld  difetha’r gwaith da a wnaed. Rydym eisiau gweld agwedd strategol genedlaethol at bwnc toriadau cyllidebol er mwyn gwneud yn siŵr fod gwasanaeth digonol ym mhob rhan o Gymru.

“O edrych i’r dyfodol, mae’n amlwg fod newid hinsawdd yn fygythiad mawr, ac y gallai cynnydd yn nhymheredd y byd a lefelau’r môr gyfrannu at batrymau tywydd mwy eithafol. Mae llifogydd yn gryn her, ac yr wyf i’n creu bod rôl amlwg i’r gwasanaeth tân ac achub arbenigo mewn ymateb i newid hinsawdd ac ysgwyddo mwy o gyfrifoldeb dros ymdrin â llifogydd.

Diffoddwyr tân lleol yng ngorsaf Rhydaman sydd wedi codi’r mater hwn eu hunain, ac yr oeddwn yn falch o gael y cyfle i’w gefnogi yn ein Cynulliad Cenedlaethol.  Mae hyn yn rhan o’r angen i lunio cenedl fwy gwydn.”

DIWEDD


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.