Jonathan Edwards o Blaid Cymru yn annog buddsoddiad uniongyrchol i adfer hyder economaidd

Yn dilyn penderfyniad hanesyddol Banc Lloegr i dorri cyfraddau llog i 0.25%, mae Jonathan Edwards AS wedi annog Llywodraeth y DU i gystadlu â’r polisi ariannol llac trwy ymateb gyda pholisi cyllidol uniongyrchol sydd yn canolbwyntio ar brosiectau sydd yn gallu cael eu cyflawni yn y byrdymor.

Yn nodi’r anghydraddoldebau cynyddol yn y DU yn ôl amodau daearyddol ac unigol, dywedodd Jonathan Edwards y dylid symud oddi wrth ‘cynlluniau eliffant gwyn’ polisi economaidd Osbourne megis HS2, Crossrail a Hinkley Point C a’u canolbwynt yn Llundain a de Lloegr.

Fe allai buddsoddiad mewn prosiectau Cymreig megis Morlyn Llanw Bae Abertawe, rheilffordd o Gaerfyrddin i Aberystwyth ynghyd â lein metro de orllewin Cymru i gysylltu’r cymoedd Gorllewinol ag Abertawe, cryfhau’r economi Cymreig a chyflawni tyfiant economaidd cyson.

Fe fyddai polisi economaidd strategol newydd, wedi ariannu drwy fuddsoddiad uniongyrchol gan y llywodraeth wrth ddefnyddio cyfraddau benthyg isel, yn cynorthwyo i adfer hyder yn economi’r DU wedi refferendwm yr UE, ac fe fyddai’n sicrhau buddion economaidd a chyfoeth i’r DU gyfan.

Dywedodd Jonathan Edwards AS, Llefarydd Plaid Cymru ar faterion y Trysorlys:

“Fe ddylai’r cyhoeddiad gan Fanc Lloegr heddiw annog dull mwy strategol a mentrus ynghylch prosiectau buddsoddi isadeiledd, a fydd yn mynd i’r afael â’r rhaniad daearyddol o gyfoeth sydd yn gwahanu’r DU.

“Canolbwyntiodd llywodraeth Osborne ar gynlluniau eliffant gwyn- roeddent yn benawdau da ond yn ddim byd arall. Mae costau benthyg y llywodraeth yn cwympo; nawr yn fwy nag erioed yw’r amser i fuddsoddi mewn prosiectau realistig ar raddfeydd bach ar draws y DU- yn hytrach nag yn ne ddwyrain Lloegr- sydd yn cyflawni buddion economaidd cyson i gymunedau a’r economi lleol.

“Pe bai Llywodraeth y DU yn buddsoddi yn uniongyrchol, byddai prosiectau megis Morlyn Llanw Bae Abertawe llawer rhatach. Mae’r system contracts for difference presennol yn symud cost y prosiect i’r defnyddiwr er enghraifft drwy filiau ynni uwch. Yn wir fe allai buddsoddiad ym Morlyn Llanw Bae Abertawe, ochr yn ochr â chyfleoedd yn cynnwys rheilffordd o Gaerfyrddin i Aberystwyth, a lein metro de orllewin Cymru i gysylltu’r cymoedd Gorllewinol ag Abertawe, rhoi grym i’r economi Cymreig drwy gysylltu cymunedau a marchnadoedd, a datblygu buddion sylweddol i Gymru.

“Mae buddsoddiad uniongyrchol yn rhatach yn y tymor hir ac yn sicrhau y caiff y prosiectau yma eu hadeiladu, yn ogystal â chyflawni hwb sylweddol i’r economi lleol wrth gyflawni ein hymrwymiadau i faterion buan megis newid hinsawdd trwy weithredu, ynni ‘glân’ a meddwl economaidd strategol.

“Mae rhaid i’r llywodraeth cymryd mantais o’r sefyllfa bresennol ac adfer hyder yn yr economi a’r cyhoedd drwy ddatblygu strategaeth economaidd ledled y DU sydd yn canolbwyntio ar brosiectau isadeiledd realistig, cost-effeithiol ac sydd yn wasgarog yn ddaearyddol.

“Mae’n bryd i Lywodraeth y DU fabwysiadu ymrwymiad Plaid Cymru i ddyblu buddsoddiad isadeiledd er mwyn cyflawni tyfiant economaidd cynaliadwy a hirdymor.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.