Rhaid i Lywodraeth fabwysiadu cyflog byw go-iawn

Budget.jpg

Cyn yr Wythnos Cyflog Byw (5 – 11 Tachwedd) mae Plaid Cymru wedi galw ar y Llywodraeth i gynyddu’r ‘Cyflog Byw Cenedlaethol’ fel y’i gelwir i fod yn Gyflog Byw Gwirioneddol, er mwyn rhoi hwb i incwm gwario.

Ail-enwodd y Llywodraeth Dorïaidd flaenorol yr Isafswm Cyflog Cenedlaethol yn Gyflog Byw Cenedlaethol yng nghyllideb haf 2015, ond ar £7.50 yr awr, mae’n dal bron i £1 yn is na’r Cyflog Byw Gwirioneddol.

Byddai codi’r Isafswm Cyflog Cenedlaethol i Gyflog Byw Cenedlaethol yn codi cyflogau o bron i £2000 gyda phobl 21-25 oed yn ennill isafswm cyflogau yn elwa o godiad cyflog o bron i £2,700 y flwyddyn.

Mae’r alwad yn dilyn penderfyniad gan y Banc Canolog i godi’r gyfradd llog o 0.25% i 0.5%, fydd yn arwain at doriad mewn incwm gwario i lawer aelwyd gan y bydd cost tai yn cynyddu. Mae hefyd yn dilyn dadansoddiad gan y Sefydliad Astudiaethau Ariannol yn dangos y bydd polisïau lles San Steffan yn arwain at gynnydd sylweddol mewn tlodi plant ar draws y DG, gyda Chymru yn gweld y cynnydd mwyaf.

Yn ei sylw, meddai Aelod Seneddol lleol a lefarydd Plaid Cymru ar y Trysorlys, Jonathan Edwards AS:

“Nid yw ail-enwi’r isafswm cyflog yn gyflog byw yn golygu mai dyna ydyw. Nid yw gweithwyr ar y Cyflog Byw Cenedlaethol fyth yn cael digon o arian i fyw arno, ond gall Llywodraeth Cymru gael rhwydd hynt i ddweud wrth bobl fod ganddynt ddigon.

“Gyda chost byw yn codi i’r entrychion, diolch i’r ffaith fod Llywodraeth Cymru’n mynnu torri pob cysylltiad economaidd ag Ewrop a’r cynnydd mewn cyfraddau llog, mae aelwydydd yn cael eu gwasgu’n dynn.

“Mae incwm gwario yn cwympo wrth i gyflogau ymdrechu i ddal i fyny â chynnydd mewn costau byw, ac yn y pen draw, bydd hyn yn arwain at bobl yn gwario llai o arian, fydd yn ei dro yn golygu dirywiad economaidd arall.

“Mae angen i Lywodraeth Cymru newid trywydd fel mater o frys, a hybu cyflogau yw’r cam cyntaf i’w gymryd.

“Byddai codi’r Cyflog Byw Cenedlaethol i fod yn Gyflog Byw Gwirioneddol yn arwain at godiad cyflog o rhwng £1,800 y flwyddyn a £2,700 y flwyddyn, a byddai hyn yn golygu gwelliant sylweddol mewn safonau byw i’r rhai ar waelod y gyfradd cyflogau.

“Rhaid i Lywodraeth Cymru hefyd chwarae eu rhan i gynyddu cyflogau ledled Cymru. Llywodraeth Cymru dan reolaeth Llafur yw’r unig Lywodraeth nad yw wedi ymrwymo i godi’r cap ar gyflogau yn y GIG a’r sector cyhoeddus. Mae hyn yn oed y Torïaid wedi mynd ymhellach na’r Blaid Lafur yng Nghymru.

“Mae mwy o arian ym mhocedi pobl yn golygu mwy o arian yn cael ei wario mewn siopau a busnesau, gan adeiladu economi cryfach sydd yn golygu gwell gwasanaethau cyhoeddus. Mae Plaid Cymru wedi ymrwymo i godi’r cap ar gyflogau’r sector cyhoeddus yng Nghymru ac i godi’r Cyflog Byw Cenedlaethol i fod yn Gyflog Byw Gwirioneddol.”

DIWEDD


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.