Araith y Frenhines: 'Dim mwyafrif, dim mandad a nawr dim cynllun'

MPs-2017-Website.jpg

Mae Plaid Cymru wedi ymateb i Araith y Frenhines heddiw wrth ddatgan nad oes gan Lywodraeth San Steffan “dim mwyafrif, dim mandad a nawr dim cynllun".

Cyn Agoriad Swyddogol y Senedd dywedodd Plaid Cymru y dylai Araith y Frenhines ystyried canlyniad yr etholiad, wrth gyflawni blaenoriaethau gan bleidiau gwahanol, nid maniffesto gwrthodedig y Torïaid yn unig, ac nid coctel peryglus o flaenoriaethau’r Torïaid a’r DUP.

Mae Araith y Frenhines amgen y blaid yn cynnwys Mesur Cymru newydd i gryfhau Senedd Cymru ac i alluogi i bobl Cymru gael fwy o reolaeth dros faterion mewnol wedi Brexit; Mesur Seilwaith Cymru- i gyflawni Morlynnoedd Llanw, uwchraddio rhwydweithiau heolydd a rheilffyrdd Cymru a darparu darpariaeth ffôn a band eang cyffredinol; Mesur Tlodi Tanwydd i roi perchenogaeth i Gymru dros ei hadnoddau a chaniatáu i ddinasyddion Cymru defnyddio eu hadnoddau i leihau’r gost o ynni; Mesur Cyfrifoldeb Ariannol (Creu Swyddi) a fyddai’n sicrhau bod trethi a dalwyd yng Nghymru yn aros yng Nghymru, yn cynnwys Treth Gorfforaeth a TAW, ac yn sicrhau bod pob ceiniog o nawdd yr UE wedi llenwi gan Lywodraeth y DU tu hwnt i 2022, fel yr addewid yn ystod refferendwm Brexit; ynghyd â Mesur Adnoddau’r Heddlu er mwyn sicrhau bod gan yr heddlu a gwasanaethau diogelwch adnoddau a staff digonol i ymgymryd â’u dyletswyddau statudol.

Mae Plaid Cymru hefyd eisiau Mesur i adolygu Cynllun Pensiwn y Glowyr er mwyn dod i ben â’r ymelwad a’r arian sy’n cael eu cymryd o bensiynau’r Glowyr gan Lywodraeth y DU; ynghyd â Mesur Cefnogaeth Amaethyddol i amddiffyn a hybu amaethyddiaeth a chymunedau gwledig.

Pe byddai’r DU yn gadael y Farchnad Sengl a’r Undeb Tollau, mae Araith y Frenhines amgen Plaid Cymru yn galw am gymal codiad haul sydd yn mynnu bod Llywodraeth y DU yn ceisio cydsyniad holl Seneddau cenedlaethol y DU cyn arwyddo unrhyw gytundebau masnach newydd.

Wrth ymateb i Araith y Frenhines, dywedodd Arweinydd Plaid Cymru yn San Steffan, Liz Saville Roberts AS:

"Mae rhaglen ddeddfwriaethol y Prif Weinidog yn canolbwyntio llawer mwy ar sloganau na sylwedd. Mae'n gynllun diffygiol ar gyfer cyfnod fydd yn diffinio ein dyfodol. Mae hyn wedi datgelu fod Llywodraeth Prydain heb fwyafrif, heb fandad a nawr heb gynllun.

"Mae Llywodraeth y DU wedi esgeuluso ei dyletswydd i gyflwyno rhaglen ddeddfwriaethol ar gyfer pedair cenedl y Deyrnas Gyfunol. Er gwaethaf cyfeiriad annelwig at weithio gyda Seneddau datganoledig i adeiladu consensws, nid oedd yr un ymrwymiad i gyflawni dros Gymru. Ni fydd geiriau gwag yn gwarchod yr economi Gymreig.

Ychwanegodd Aelod Seneddol Sir Gaerfyrddin Jonathan Edwards:

“Mae Araith y Frenhines amgen Plaid Cymru yn rhestr ddilys a realistig o gynigion i ganiatáu tyfiant Cymru a ffyniant ein dinasyddion.

"Bydd Plaid Cymru'n mynd ati i geisio cryfhau'r rhaglen ddeddfwriaethol hon gan osod cyfres o welliannau, yn cynnwys ar nawdd plismona, ein sector amaethyddol, ein cyllid cenedlaethol a thlodi tanwydd, gyda budd cenedlaethol Cymru wrth eu craidd.

“Rydym am weld rhaglen ddeddfwriaethol sydd yn adlewyrchu'r heriau sy'n wynebu'r DU gyfan.

“Byddwn yn rhybuddio’r Llywodraeth na fydd Plaid Cymru yn sefyll o’r neilltu a gadael i San Steffan trin Cymru fel cenedl eilradd.”

DIWEDD


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.