San Steffan wedi rhwystro gwelliannau Cymreig ac Albanaidd ac yn cadarnhau'r bachiad pŵer

westminster-header.jpg

Rhwystrodd Senedd San Steffan gwelliannau gan Lywodraethau’r Alban a Chymru i amddiffyn datganoli Cymreig yn ystod pleidleisiau yn Nhŷ’r Cyffredin yn oriau mân y bore.

Cyflwynodd Llywodraethau’r Alban a Chymru, gyda chefnogaeth Plaid Cymru, gwelliannu i Fesur (Ymadael) yr UE er mwyn diwygio Cymal sydd yn bwriadu galluogi y caiff pwerau mewn meysydd datganoledig eu hatal gan San Steffan.

Yn ystod y ddadl, cyfaddefodd AS Ceidwadol a Chadeirydd Pwyllgor Materion Cymreig, David T.C Davies, bod y Mesur Ymadael yn fachiad pŵer.  Dywedodd: “mae’n fachiad pŵer, wrth gwrs mae’n fachiad pŵer, ac mae’n fachiad pŵer ardderchog hefyd.”

Mae Deddf Cymru 2017 yn deddfu y bydd gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru gyfrifoldeb dros yr holl faterion sydd heb eu rhestru yn y rhestr o bwerau neilltuedig San Steffan.  Heb gymal 11 o Fesur (Ymadael) yr UE, byddai'r pwerau sy'n cael eu dychwelyd o Frwsel mewn ardaloedd nad oedd ar y rhestr o bwerau neilltuedig, megis amaethyddiaeth, yr amgylchedd a thrafnidiaeth, felly'n mynd yn syth i'r Cynulliad Cenedlaethol. Bydd Cymal 11 yn sicrhau bod San Steffan yn atal y pwerau hynny.

Enghraifft o effaith y bachiad pwer:

Mae amddiffyniadau hawliau plant cryfach yn bodoli yn y gwledydd datganoledig, ac mae gan Weinidogion yng Nghymru rwymedigaeth statudol i roi sylw dyledus i hawliau plant, fel y mynegir yng nghytundeb y Cenhedloedd Unedig ar hawliau'r plentyn, wrth weithredu unrhyw un o'u swyddogaethau, yn wahanol i Loegr.  Bydd Mesur (Ymadael) yr UE yn dileu'r mesurau diogelu hawliau plant sylfaenol a gynigir gan Siarter Hawliau Sylfaenol yr UE ac yn atal cenhedloedd datganoledig rhag cynnal y trefniadau ac ymrwymiadau presennol i hawliau plant yn y dyfodol.

Yn siarad ar ôl y bleidlais oriau mân y bore, dywedodd yr AS lleol Jonathan Edwards:

"Ond ychydig o flynyddoedd yn ôl cymeradwyodd mwy na 70% o bleidleiswyr Sir Gaerfyrddin ein Cynulliad Cenedlaethol yn senedd deddfu.

"Ni phleidleisiodd un person i’r sefydliad San Steffan tanseilio'r bleidlais ddemocrataidd honno yn llwyr yn ei hymdrechion digywilydd i ddadwneud datganoli. Yn wir mae'n ddiwrnod tywyll iawn i ddemocratiaeth.

"Mae'r DU yn Wladwriaeth sy'n cynnwys pedair gwlad, nid un yn unig, ond heddiw pleidleisiodd San Steffan i sicrhau mai dim ond un ddylai allu llywodraethu ei hun."

Dywedodd llefarydd Plaid Cymru ar Brexit, Hywel Williams AS:

"Heno amlygwyd San Steffan yn ei gwir liwiau gwaethaf, gydag ASau undebwriaethol yn codi un ar ôl y llall i ddadlau yn erbyn buddion cenedlaethol Cymru, ac o blaid gwrthdroi ugain mlynedd o ddatganoli, gan adfer rheolaeth uniongyrchol San Steffan dros Gymru.

"Mae San Steffan yn defnyddio Mesur (Ymadael) yr UE, nid i gymryd rheolaeth yn ôl o Frwsel ond i gymryd rheolaeth yn ôl o’r tair gwlad ddatganoledig yn y DU.

"Mae Llywodraeth Cymru a Llywodraeth yr Alban wedi ei gwneud yn glir eu bod yn gwrthwynebu'r bachiad pwer ond heno pleidleisiodd San Steffan i fwrw ymlaen, heb ystyried y ffaith bod dau aelod o wledydd y DU yn ei gwrthwynebu'n llwyr."


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.