Gallai ‘Gwestai Cleifion’ newydd glirio tagfeydd mewn adrannau brys

patient-hotel-header.jpg

Mae Plaid Cymru wedi ymateb i’r oedi cynyddol y tu allan i adrannau brys trwy annog Llywodraeth Cymru a byrddau iechyd lleol i ystyried creu 'gwestai cleifion' – cysyniad a ddefnyddir yn helaeth yng ngwledydd Llychlyn i gynnal cleifion nad oes arnynt angen gofal meddygol 24 awr bellach.

Mae pryderon eisoes wedi eu leisio yr wythnos hon wrth i nifer yr ambiwlansys sy’n gorfod aros y tu allan i adrannau brys ddechrau codi.

Cysylltodd dau o weithwyr meddygol proffesiynol a chynrychiolwyr Sir Gaerfyrddin Adam Price AC a Jonathan Edwards AS, gan ddweud fod gwasanaethau mewn perygl o ddod i stop yn llwyr pe na bai gan tua 50 o bobl yn Ysbyty Cyffredinol Gorllewin Cymru oedd yn aros i gael eu rhyddhau becyn gofal yn ei le yn fuan. Bu adroddiadau hefyd yn y cyfryngau yn ddiweddar yn nodi bod 15 ambiwlans yn ciwio y tu allan i Ysbyty Athrofaol Cymru yng Nghaerdydd ar nos Sul.

Mae gwestai cleifion yn cael eu defnyddio i letya cleifion oedrannus sy’n aros i gael eu rhyddhau neu i gynnal cleifion sy’n gwella wedi cael stroc.

Dywedodd yr Aelod Cynulliad Mr Price y gallai buddsoddi mewn cartrefi gofal dan y GIG i leihau’r niferoedd sy’n gorfod mynd i’r ysbyty a 'gwestai cleifion' i ostwng oedi cyn trosglwyddo gofal – polisi a gyhoeddwyd ym maniffesto Plaid Cymru yn 2016 ar gyfer y Cynulliad Cenedlaethol – chwarae rhan bwysig i atal blocio gwelyau a fyddai, yn ei dro, yn atal tagfeydd mewn ysbytai ledled Cymru.

Dywedodd Mr Price hefyd y dylid ystyried y cysyniad fel mater o frys ochr yn ochr ag integreiddio iechyd a gofal cymdeithasol yn llawn ac yn gywir.

Dywedodd yr Aelod Seneddol Jonathan Edwards fod pwysau ar ysbytai yn debygol o gynyddu wrth i’r tywydd waethygu, gan ychwanegu fod angen model o adael i gleifion ddod atynt eu hunain fyddai’n addas at yr unfed ganrif ar hugain.

Meddai Adam Price AC:

"Nid yw gwestai cleifion yn gysyniad newydd – yn wir, maent yn gyffredin iawn yn nifer o wledydd Llychlyn lle mae cleifion nad ydynt angen gofal meddygol 24 awr yn derbyn eu triniaethau neu eu gwasanaethau adferol mewn amgylchedd gwahanol.

"Byddai’r amgylchedd o’r safonau clinigol uchaf, wrth gwrs, ond y peth pwysig yw bod y byddai gwestai yn lleihau’r pwysau ar unedau trawma a wardiau ysbytai, tra’n darparu gwasanaethau ar gost is o lawer i’r GIG, o gymharu a gwelyau mewn ysbytai. Dyma’r hyn sy’n cyfateb yn y byd modern i’r cartrefi gwella a arferai nodweddu ein cymunedau ond a gaewyd, gwaetha’r modd, dros gyfnod maith.

"Byddai buddsoddi mewn cartrefi gofal meddygol dan y GIG i ostwng nifer y sawl sy’n mynd i’r ysbyty i gychwyn, a chyflwyno gwestai cleifion i leihau oedi cyn trosglwyddo gofal –polisi a hyrwyddwyd gan fy mhlaid yn etholiad y Cynulliad llynedd – yn gallu chwarae rhan bwysig i atal blocio gwelyau a fyddai, yn ei dro, yn atal tagfeydd mewn ysbytai ledled Cymru.

"Wrth gwrs, yr hyn sydd yn wir yn mynd i fynd i’r afael ag oedi cyn trosglwyddo gofal yw integreiddio iechyd a gwasanaethau gofal cymdeithasol yn llawn, a bydd hynny hefyd yn sicrhau y bydd ein cyfeillion a’n hanwyliaid yn symud yn ddiwnïad o salwch i ddod atynt eu hunain. Ond bydd ysbytai cleifion yn sicr yn rhan o’r model hwnnw yn y dyfodol, felly fe hoffwn i weld y rhain yn cael eu hystyried fel mater o frys yn y GIG yng Nghymru."

Ychwanegodd Jonathan Edwards AS:

"Mae’n destun pryder derbyn adroddiadau am ambiwlansys yn ciwio y tu allan i adrannau brys, yn enwedig gan fod y broblem yn debyg o gynyddu wrth i’r tywydd waethygu.

"Mae llawer sy’n gweithio yn ein hysbytai yn dweud wrthym fod oedi cyn trosglwyddo gofal yn gylch cas am ei fod yn effeithio ar gleifion sydd yn cael triniaethau wedi eu rhaglennu, ac efallai yn methu cael gwely, ac y mae hefyd yn atal derbyn pobl o adrannau damweiniau. Y rheswm yn aml pam fod ambiwlansys yn ciwio yw nad oes modd rhyddhau cleifion o’r wardiau.

"Mae’r gwesty cleifion yn sicr yn fodel ar gyfer yr unfed ganrif ar hugain i bobl sy’n gwella o salwch, ac yr wyf yn siŵr y caiff ei groesawu gan bobl a siomwyd o weld eu hysbyty gwella lleol yn cau i ddechrau."

 


Llun: rigshospitalet.dk


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.