Gwleidyddion Plaid yn rhoi ffermwyr y gorllewin yn gyntaf mewn derbyniad seneddol

nfu-header.jpg

Ffermio a'r sector amaeth ehangach oedd ar frig agenda Aelodau Seneddol Sir Gar a Cheredigion, Jonathan Edwards a Ben Lake wrth iddynt gyrraedd Senedd San Steffan yr wythnos diwethaf.

Trafododd yr ASau Plaid Cymru yr heriau a'r cyfleoedd yn sgil Brexit gyda chynrychiolwyr Undeb Genedlaethol y Ffermwyr (NFU) a oedd yn cynnal derbyniad yn y Ty Cyffredin yr wythnos diwethaf.

Cyn Agoriad Swyddogol y Senedd trafododd Mr Edwards a Mr Lake sut yr allforiodd y DG bron i £14 biliwn o fwyd a diodydd di-alcohol y llynedd, gyda 71.4% o'r allforion hynny'n mynd i farchnadoedd yr UE.

Mae'r NFU wedi amlinellu cyfres o flaenoriaethau polisi cyn trafodaethau Llywodraethau'r DG gyda'r Undeb Ewropeaidd sy'n canolbwyntio ar fasnach, polisi amaeth cartref, llafur a'r gweithlu, a rheoleiddio.

Dywedodd Jonathan Edwards a Ben Lake ill dau y byddant yn sicrhau fod llais ffermwyr gorllewin Cymru'n cael ei glywed yn glir yn y senedd.

Dywedodd Jonathan Edwards AS Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr:

"Mewn sawl ffordd mae'r heriau sy'n wynebu ein diwydiant amaeth o ran masnachu, allforion a thollau, yr un fath a'r heriau sy'n wynebu nifer o ddiwydiannau ledled Cymru. Ond teg yw dweud fod gan amaeth anghenion penodol fydd angen sylw cyn i ni adael yr Undeb Ewropeaidd os ydym am wneud y mwyaf o'r cyfleoedd sy'n wynebu'r diwydiant.

"Fel y noda'r NFU, mae ffermio'n cynnig cyflenwad diogel, fforddiadwy a dibynadwy o fwyd. Heb y cynhyrchu domestig hyn byddem yn tanseilio ein diogelwch bwyd, gan ddibynnu ar fewnforion wedi eu cynhyrchu i safonau lles ac amgylcheddol gwahanol a dan systemau diogelwch bwyd sydd tu hwnt i'n rheolaeth.

"Mae dyletswydd arnom ni, fel aelodau etholedig, i sicrhau fod llais diwydiant amaethyddol Cymru'n cael ei glywed yn glir yn San Steffan."

Ychwanegodd Ben Lake AS Ceredigion:

"Rwy'n falch o ddweud fod un o fy nghyfarfodydd swyddogol cyntaf yn Senedd San Steffan yn ymwneud a diwydiant sydd mor allweddol bwysig i fy etholaeth.

"Mae ffermwyr yn gyfrifol am gynnal dros 70% o dir y DG ac yn darparu swyddi a chreu twf gwledig o ran cynhyrchu bwyd ac o fewn diwydiannau amrywiol megis ynni adnewyddadwy a thwristiaeth. Yn sicr mae hyn yn cael ei adlewyrchu yng Ngheredigion ble mai ffermio, ynni a thwristiaeth yw asgwrn cefn ein heconomi leol.

"Dros yr wythnosau a'r misoedd nesaf rwy'n edrych ymlaen at weithio gyda'r NFU, Undeb Amaethwyr Cymru a phawb arall sydd a diddordeb mewn amaeth i sicrhau y gall grwp ASau Plaid Cymru gyflwyno'r achosion cryfaf posib i Lywodraeth y Deyrnas Gyfunol wrth i drafodaethau Brexit fynd yn eu blaen."

DIWEDD

nfu-summer-featured-image-reception.jpg

Jonathan Edwards AS (chwith), Ben Lake AS (canol) a John Davies, Is-Lywydd NFU Cymru.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.