Plaid yn lansio maniffesto cenedlaethol i greu cenedl glyfrach a chyfoethocach

Mae Plaid Cymru wedi datgelu yn swyddogol ei maniffesto cenedlaethol ar gyfer etholiad y Cynulliad ar ddydd Iau, 5ed o Fai, gydag addewid i lywodraethu Cymru gyfan.

Awdur rhaglen llywodraeth y blaid yw Adam Price, y cyn Aelod Seneddol a’r ymgeisydd dros etholaeth Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr. Ymunodd ag arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood, i ddatgelu’r maniffesto ddydd Mercher.

Mae Mr Price yn disgrifio’r ddogfen 194 o dudalennau fel y “maniffesto fwyaf uchelgeisiol, arloesol a blaengar mae Cymru wedi gweld erioed” ac yn lasbrint i greu cenedl glyfrach a chyfoethocach.

Yn ychwanegol at y naw prif addewid a lansiwyd yn gynharach eleni sydd yn cynnwys dileu taliadau gofal i bobl hŷn a’r rheiny gyda dementia, 1,000 o ddoctoriaid ychwanegol, 5,000 o nyrsys ychwanegol, buddsoddiad mawr yn nhrafnidiaeth ac isadeiledd, ac ymrwymiad cenedlaethol i ddiagnosis cancr, mae’r maniffesto yn cynnwys rhagolygon cyffrous i Sir Gaerfyrddin.

Manifesto

Mae’r prif benawdau dros Sir Gaerfyrddin yn cynnwys:

  • Astudiaeth dichonolrwydd llawn ynghylch ail-agor y rheilffordd o Gaerfyrddin i Aberystwyth; Cefnogi’r cynlluniau i ail-gysylltu Dyffryn Aman ac Abertawe drwy’r rheilffordd, gydag ymrwymiad i ystyried bywiogrwydd y rheilffordd i’r teithwyr;
  • Cronfa newydd i alluogi cynghorau lleol a grwpiau cymunedol i gynnig parcio am ddim am ddwy awr mewn trefi ledled Cymru, gan roi hwb hollbwysig i’r sŵn troed ac adfywiad canol trefi;
  • Yn ogystal â’r Cynllun Trafnidiaeth Cenedlaethol sydd yn cynnwys gwelliannau i heolydd o amgylch Llandeilo, a chaiff mwy o ffyrdd mynediad yng ngorllewin Cymru rhwng Caerfyrddin a Llandysul, a rhwng Castell Newydd Emlyn a Cheredigion eu gwella;Ail-lunio’r Cyfraddau Busnes a rhyddhad ar drethi, yn torri cyfraddau i fusnesau bach ac o ganlyniad na fyddai rhaid i nifer o gwmnïau yn Sir Gaerfyrddin talu trethi busnes o gwbl;
  • Archwilio’r datblygiad o rwydwaith band-llydan eiddo-cyhoeddus, neu gilyddol ac archwilio’r galw am Rhwydwaith Rhithiol Symudol Aml-Weithredydd, i gynnig mynediad i bob rhwydwaith symudol yng Nghymru er mwyn goresgyn y problemau dim-smot yng nghymunedau cefn gwlad;
  • Ynghyd a Gwasgaru ffyniant drwy goridor datblygiad Canol Cymru, yn defnyddio asedau naturiol unigryw trefi marchnad a sba'r canolbarth a’r gorllewin i fod yn fagnedau i fusnesau newydd ac economi newydd ar hyd rheilffordd Canol Cymru - gan gynyddu’r galw am wasanaeth trên a gwneud gwasanaeth mwy mynych yn hyfyw, cylch rhinweddol o ddatblygu lleol cynaliadwy.

Yn siarad yn y lansiad, dywedodd Adam Price;

“Mae’n fraint i ni gyflwyno rhaglen llywodraeth Plaid Cymru sydd nid yn unig yn mynegi’n bendant yr hyn y byddwn yn ceisio cyflawni fel plaid lywodraethol dros y pum mlynedd nesaf ond hefyd sut y mae’n gallu trosglwyddo newid trawsffurfiol a radical dros y degawd nesaf.

“Mae Cymru yn wynebu nifer o heriau mawr- yn y byd iechyd, addysg, yn ymwneud â’r amgylchedd, ac fel yr ydym yn hynod o ymwybodol yn bresennol gydag argyfwng ein diwydiant dur, ynghylch ein safle economaidd. Nid yw tincera o gwmpas yr ymylon, neu yn achos y Llywodraeth Cymru bresennol- tangyflawni neu hyd yn oed methiant yn ddewis bellach.

“Dyna pam rydym wedi ceisio creu'r maniffesto fwyaf uchelgeisiol, arloesol a blaengar mae Cymru wedi gweld erioed- un sydd yn tynnu ar brofiad rhyngwladol, ar yr ymarferion gorau ac ar ddigonedd o syniadau i sicrhau bod Cymru yn gweithio ar gyfer ei phobl.

“Rydym hefyd wedi derbyn ysbrydoliaeth ar gyfer y maniffesto yma gan y bobl yr ydym yn dymuno gwasanaethu. Rydym wedi torfoli meddyliau’r Cymry drwy ein gwefan Miliwn Syniad, rydym wedi arolygu tua 700,000 o bobl drwy’r ffôn neu ar drothwyon ar draws ein cenedl, rydym wedi clywed barn y sefydliadau a busnesau sydd yn gweithio wrth y talcen glo a thrwy gydol popeth, rydym wedi dysgu ac rydym wedi gwrando.

“Mae’r maniffesto yma yn dangos ein bod yn blaid sydd yn barod i lywodraethu- mae’n fanwl, mae’n swmpus, mae’n gadarn, mae wedi ei gostio yn llawn ac mae ei oblygiadau ariannol wedi eu gwirio yn annibynnol. Mae ein maniffesto yn cynnig yr arweinyddiaeth gref a gweledigaeth sydd angen ar Gymru.”

Ychwanegodd Aelod Seneddol Sir Gaerfyrddin, Jonathan Edwards:

“Mae ein maniffesto yn dangos uchelgais ac ymrwymiad Plaid Cymru i gyflawni ar gyfer Cymru gyfan.

“Mae’r cynlluniad manwl sydd wedi eu costio i wella ein gwasanaeth iechyd, ein haddysg, ein heconomi ac amgylchedd yn gallu cynorthwyo i godi Cymru o waelod tablau rhyngwladol.

“Mae etholiad y Cynulliad Cenedlaethol ym mis Mai ynghylch Cymru. Mae’n gyfle i ni ddewis llywodraeth newydd ar gyfer ein cenedl- a dyn a ŵyr, mae angen lywodraeth newydd ar Gymru.

“Mae gan Gymru’r holl gynhwysion i fod yn llwyddiant yn y byd modern. Mae Plaid Cymru yn barod i gynorthwyo i adeiladu’r genedl lewyrchus honno.

DIWEDD


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.