Dyfodol iechyd, lles ac adfywiad economaidd Llanymddyfri wedi trafod mewn cyfarfod lefel uwch

Cafodd llewyrch economaidd a’r argaeledd o wasanaethau iechyd i Lanymddyfri a’r ardaloedd cyfagos eu trafod wythnos diwethaf ar ôl i’r gwleidyddion lleol, Jonathan Edwards AS ac Adam Price AC, trefnu trafodaeth lefel uwch gydag amryw o sefydliadau.

Roedd y drafodaeth, a gynhaliwyd yn Ysbyty Llanymddyfri ddydd Gwener, yn dilyn syniadau a gyflwynwyd i wleidyddion Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr gan Dr John Rees, sydd wedi bod yn Feddyg yn Llanymddyfri ers 30 mlynedd.

Fe edrychodd y drafodaeth ar y cyfleoedd sydd ar gael i Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, Cyngor Sir Gaerfyrddin, y prosiect cydweithrediad rhanbarthol ar gyfer iechyd (ARCH) sydd yn cynnwys Prifysgol Abertawe a Bwrdd Iechyd Abertawe Bro Morgannwg cyfagos, i fuddsoddi yng ngwasanaethau gofal cychwynnol a chymunedol i alluogi fod gofal a thriniaeth yn fwy hygyrch ac yn agosach at gymunedau.

Cafwyd trafodaeth ehangach ynghylch recriwtio a chadw staff meddygol, yn ogystal â sut y gallai Llanymddyfri fod yn gartref i ysbyty cymunedol estynedig. Sef canolbwynt lle byddai modd cyfuno gofal rhyngalwedigaethol rhwng pob disgyblaeth- megis Meddygon dan hyfforddiant, myfyrwyr nyrsio a meddygon cysylltiol, ynghyd â chyfleusterau cleifion allanol estynedig. Awgrymodd Dr Rees y gallai safle blaenorol Ysgol Pantycelyn cynnal cyfleusterau o’r fath.

Prif egwyddor y trafodaethau oedd y ddarpariaeth o wasanaethau iechyd a gofal mewn cymunedau gwledig wrth ddarparu hwb economaidd angenrheidiol ar yr un adeg.

Llandovery

Yn bresennol yn y cyfarfod oedd:
Steve Moore, Prif Weithredwr Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Peter Mannion, Rheolwr Rhaglen ARCH
Leighton Phillips, Prifysgol Abertawe - Uwch Ymgynghorydd i’r is Ganghellor ar Iechyd
Linda Williams - Cyfarwyddwr Sir Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda dros Sir Gaerfyrddin
Stuart Walters - Cyngor Sir Gaerfyrddin
Councillor Meryl Gravell - Aelod o Fwrdd Gweithredol dros Adfywiad, Cyngor Sir Gaerfyrddin
Dr John Rees, Llanymddyfri (hefyd yn gyfrifol am dderbyniadau Ysgol Feddygol ym Mhrifysgol Abertawe)
Jonathan Edwards AS
Adam Price AC

Dywedodd Jonathan Edwards AS roedd y cyfarfod yn “hynod o gadarnhaol” a bod “pawb wedi ymdrin â’r pwnc gyda meddwl agored ynghylch yr hyn gallwn ni wneud ar y cyd er lles trigolion Llanymddyfri a’r rhanbarth ehangach.”

Dywedodd yr Aelod Cynulliad Adam Price bod y cyfarfod wedi cyflawni “yn union beth roeddem wedi gobeithio” ac roedd cynllun pendant “i ehangu’r drafodaeth gychwynnol a chasglu barn y gymuned leol.”

Yn ehangu ar ei sylwadau, meddai Adam Price AC:

“Ar ôl cwrdd â Meddyg lleol, a wnaeth rhannu â ni gweledigaeth bendant ar gyfer dyfodol gwasanaethau iechyd yn y rhanbarth, roedd yn amlwg i Jonathan a minnau bod cyfle i gasglu sawl sefydliad o gwmpas y bwrdd, yn cynnwys wrth gwrs, cynrychiolwyr ARCH sydd yn cynorthwyo i gyflawni atebion arloesol ar gyfer ein hanghenion iechyd yn y dyfodol.

“Roeddem o’r farn mai casglu pawb yn yr un ystafell i drafod ein hamcanion a rannwyd byddai’r ffordd orau i sylweddoli'r hyn a gallai fod yn ddyfodol cyffrous.

“Dod â gwasanaethau cyhoeddus yn ôl i’r gymuned wrth annog adfywiad economaidd angenrheidiol yr ardal sydd wrth galon y gwaith yma.

“Cyflawnodd y cyfarfod yn union beth roeddem wedi gobeithio. Mae gennym ni gyd cyfres o fwriadau pendant, ac mae’r bwrdd iechyd wedi cytuno i gyd-drefnu ymgysylltiad cyhoeddus ehangach er mwyn ehangu ar y drafodaeth gychwynnol a chasglu barn y gymuned leol.

“Rwy’n edrych ymlaen at weld y gwaith yn cychwyn o ddifrif.”

Ychwanegodd Jonathan Edwards AS:

“Roeddwn yn falch iawn bod pawb yn y cyfarfod wedi dod i’r drafodaeth gyda meddwl agored ynghylch yr hyn gallwn ni wneud ar y cyd er lles trigolion Llanymddyfri a’r rhanbarth ehangach.

“Roedd rhai o’r syniadau a amlinellwyd gan Dr Rees yn y cyfarfod yn hynod o gyffrous ond mae nawr angen eu harchwilio yn bellach. Mae’n hollbwysig bod unrhyw wasanaethau a chyfleusterau’r dyfodol yn cwrdd â gofynion y gymuned, ac wrth gwrs, amcanion ehangach y bwrdd iechyd. Y peth diwethaf rydym eisiau yw cychwyn ar rywbeth er mwyn cael ein gweld yn gwneud rhywbeth.

“Yn dilyn y cyfarfod hynod gadarnhaol mae’n amlwg i mi bod pawb yn ymrwymedig i hybu iechyd a lles Sir Gaerfyrddin gwledig wrth drosglwyddo tyfiant economaidd cynaliadwy i’r rhanbarth.

“Rwy’n ddiolchgar iawn am y ffordd roedd pawb wedi ymgysylltu yn y cyfarfod, ac rwy’n ffyddiog iawn am ddyfodol yr ardal.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.