Oediadau ffordd osgoi Llandeilo yn achos pryder i’r gwleidyddion lleol

Llandeilo_bridge_for_upload.jpg

Mae’r Aelod Cynulliad a sicrhaodd y cytundeb gwerth £50 miliwn gyda Llywodraeth Cymru i adeiladu ffordd osgoi o amgylch Llandeilo wedi mynegi ei bryder am yr oedi cydnabyddedig i gychwyn y prosiect.

Dywedodd AC Plaid Cymru Adam Price ei fod yn gofyn am gadarnhad brys gan yr Ysgrifennydd dros yr Economi ar ôl rhybuddio y gallai’r prosiect fod cymaint â 10 mis yn hwyr.

Mewn cyfres o lythyron at yr Ysgrifennydd dros yr Economi, gofynnodd Mr Price am gadarnhad bod yr amserlen ddangosol a darparwyd iddo gan Lywodraeth Cymru ym mis Ionawr wedi ei barchu.  Awgrymodd y cynllun dangosol y byddai gwerthusiadau’r llwybr wedi eu cwblhau haf yma.

Amlygodd gohebiaeth bellach at gynrychiolwyr Plaid Cymru sut oedd y gwerthusiad, a dylai wedi ei gwblhau yn yr haf, heb ei gychwyn ym mis Hydref, gyda mwy o ohebiaeth ddiweddar yn cadarnhau nad oedd hyd yn oed wedi ei gychwyn ym mis Rhagfyr.

Petai’r gwerthusiad yn cymryd 6 mis llawn, fel yr awgrymwyd gan swyddogion y llywodraeth, dywedodd Mr Price y gallai’r prosiect fod 10 mis yn hwyr.

Wrth daro naws fwy cadarnhaol dywedodd Mr Price fod yr amserlen ddangosol yn caniatáu “lle i Lywodraeth Cymru cydio a chychwyn yr adeiladwaith yn 2019 fel y cynlluniwyd”.

Dywedodd yr Aelod Seneddol Jonathan Edwards obeithiodd fod yr oedi yn gywir ac o ganlyniad i amgylchiadau anrhagweladwy, ac nid oherwydd ymgais fwriadol gan ACau Llafur i wrthwynebu’r prosiect.

Dywedodd AC Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr, Adam Price:

“Rwy’n pryderu bod yr amserlen ar gyfer ffordd osgoi Llandeilo eisoes wedi llithro, gyda phosibilrwydd y bydd oedi o 10 mis yn ei cham cychwynnol.

“O wybod bod ffordd osgoi Llandeilo wedi bod ar yr agenda ers 50 mlynedd gyda nifer o addewidion wedi eu gwneud a thorri yn y gorffennol, mae nifer o fy etholwyr, wrth reswm, yn amheugar ynglŷn â p’un ai caiff y cytundeb sicrheais werth £50 miliwn ei anrhydeddu gan Lywodraeth Lafur Cymru.  Yn anffodus ni fydd yr oedi yn gwneud dim i fagu hyder fy etholwyr.

“Dywedodd Ysgrifennydd y Cabinet wrthyf yn bersonol yr oedd yn debygol y byddai gwerthusiad y llwybr wedi ei gwblhau yn yr haf ac roedd yn debygol y byddai’r contractwr i gynllunio ac adeiladu’r adeilad wedi penodi erbyn diwedd y flwyddyn.  Ond yn ôl pob golwg fy ngohebiaeth, mae’n ymddangos nad yw’r naill a’r llall wedi eu cyflawni eto.

“Rwyf wedi gofyn am eglurhad pellach gan yr Ysgrifennydd dros yr Economi ynglŷn â’r sefyllfa, a byddaf yn parhau i roi pwysau i sicrhau bod y prosiect ar y trywydd iawn.  Mae rhaid, ac mi fydd ffordd osgoi Llandeilo yn cael ei chyflawni.

“Mae’r amserlen ddangosol yn caniatáu lle i Lywodraeth Cymru cydio a chychwyn ar yr adeiladwaith yn 2019 fel y cynlluniwyd.  Ond er mwyn parchu’r dyddiad mae angen iddynt gael tipyn o siâp arni.”

Dywedodd yr Aelod Seneddol Jonathan Edwards:

“Cafodd y newyddion bod Adam wedi sicrhau £50 miliwn i adeiladu’r ffordd osgoi ei groesawi’n gynnes, ond ni fydd llawr yn ei gredu hyd y byddent yn ei weld yn digwydd.

“Rwy’n pryderu mae cofnod fod Aelod Cynulliad Llafur yn ceisio yn fwriadol i danseilio prosiect y ffordd osgoi.   Rwy’ wir yn gobeithio bod yr oediadau yn gywir ac yn anrhagweledig, ac nid ymgais fwy anfad i ollwng y prosiect.

“Roedd y fargen yn gytundeb cyllid ffurfiol rhwng Plaid Cymru a Llywodraeth Lafur Cymru.  Ni fydd, Adam, minnau na phobl Dyffryn Tywi yn caniatáu i’r Llywodraeth Lafur cefnu ar y prosiect.  Mae rhaid iddynt weithredu.”

 

Gwrandewch i Jonathan Edwards AS yn trafod yr oediadau ar Radio Cymru heddiw:

 

 

Roedd Newyddion 9 yn trafod y ffordd osgoi hefyd: Gwyliwch yma:


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.