Ffigurau newydd yn dangos bod cynllun economaidd Llafur yn “achosi anghydraddoldeb”

Budget.jpg

Mae Aelod Cynulliad Sir Gaerfyrddin ac Ysgrifennydd Cysgodol Plaid Cymru dros yr Economi, Adam Price AC wedi cael ffigurau newydd sydd yn dangos y caiff rhai mannau o Gymru eu hariannu bron pedair gwaith yn fwy'r pen nag eraill.

Cafwyd y ffigurau gan Lywodraeth Cymru mewn ymateb i Gwestiwn Ysgrifenedig a gyflwynwyd gan Adam Price AC fis diwethaf. Dangosir rhagolygon y gwariant isadeiledd cyfalaf ar gyfer pob rhanbarth Cymreig- maent yn amrywio o £102.63 y pen y boblogaeth yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru i £380.77 yn Ne Ddwyrain Cymru.
Hefyd dangosodd y ffigurau a gafwyd gan Mr Price, dros y 4 mlynedd diwethaf, y daw’r gwariant cyfalaf yn Ne Ddwyrain Cymru i swm syfrdanol o £947.00 y pen- fwy na dwbl y £466.83 y pen a wariwyd yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru.
Dywedodd Mr Price nad oedd y ffigurau yn dangos “bwlch buddsoddi ond yn hytrach agendor buddsoddi” rhwng y rhanbarthau gwahanol yng Nghymru, a galwodd am “ail-gydbwyso sylfaenol o’r economi Cymreig” drwy Bil Adnewyddu Rhanbarthol.
Dywedodd cydweithiwr seneddol Mr Price a llefarydd Plaid Cymru yn San Steffan ar y Trysorlys, Jonathan Edwards AS, bod rhaid i ni rwystro Cymru rhag ymddwyn fel microcosm o’r DU lle mae “llywodraethau olynol yn San Steffan yn gorboethi rhanbarth y de-ddwyrain ar draul pob man arall.”
Dywedodd AC Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr Adam Price:
“Mae ffigurau Llywodraeth Cymru ei hun yn dangos sut mae cynllun economaidd y blaid Lafur yn achosi anghydraddoldeb.
“Does dim cymaint â bwlch buddsoddi ond yn hytrach agendor buddsoddi rhwng rhai rhanbarthau yng Nghymru, gyda rhagolwg i Dde Ddwyrain Cymru gael swm syfrdanol o £278.14 y pen yn fwy yn 2017-18 na Chanolbarth a Gorllewin Cymru.
“Nid yw’n ddigwyddiad newydd chwaith.  Ar gyfartaledd y gwariant cyfalaf blynyddol y pen rhwng y pedair blynedd diwethaf oedd £116 yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru a £236 yn Ne Ddwyrain Cymru.  Mewn gwirionedd mae’r rhagolwg yn dangos y caiff pob rhanbarth arall ar wahân am y De Ddwyrain llai o arian na’r hyn fyddai’r cyfartaledd cenedlaethol yn seiliedig ar boblogaeth.
“Mae’r ffigurau yn amlygu’r angen enbyd am ail-gydbwyso sylfaenol o’r economi Cymreig.  Mae gan agenda Cymru gyfan Blaid Cymru'r egwyddor o ledu ffyniant a chyfloed wrth ei graidd.
“Fe ddylai Llywodraeth Cymru cyflwyno Bil Adnewyddu Rhanbarthol a fyddai’n blaenoriaethu ardaloedd difreintiedig ar gyfer buddsoddiad, yn debyg i’r hyn sydd yn digwydd yn yr Alban.”
Ychwanegodd yr Aelod Seneddol Jonathan Edwards:
“Ni allwn ganiatáu i’r llywodraeth Lafur yma troi Cymru’n microcosm o’r hyn sydd o’i le ar y DU lle mae llywodraethau olynol yn San Steffan yn gorboethi rhanbarth y de-ddwyrain ar draul pob man a phawb arall.
“Mae fy nghydweithwyr Plaid Cymru wedi hyrwyddo Bil Adnewyddu Rhanbarthol yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru ers amser a fyddai’n cyflwyno rhwymedigaeth statudol i Lywodraeth Cymru gyflawni lefel fwy cyfartal o fuddsoddiad ar draws Gymru gyfan.
“Fe ddylai hefyd cynnwys datganoli eang o’r llywodraeth allan o Gaerdydd, er mwyn sicrhau fod swyddi gyda chyflogau da ar gael trwy gydol y wlad.
“Mae’n rhyfeddol y bydd cymunedau yng nghanolbarth a gorllewin Cymru yn gweld buddsoddiad cyfwerth â £102 y pen, tra bydd gan y rheiny yn y de ddwyrain bron 4 gwaith y swm- £380 y pen.
“Mae’n weddol hawdd i gywiro’r anghydraddoldeb ofnadwy- mae’n dechrau gyda newid ym mholisi’r llywodraeth.  Ond os na all Lywodraeth Llafur Cymru gydnabod ei bod yn methu pobl canolbarth a gorllewin Cymru ac eraill, fe ddylwn gyflwyno Bil Adnewyddu Rhanbarthol i orfodi’r llywodraeth i fuddsoddi’n deg.”

Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.