Y Prif Weinidog wedi ei herio i sicrhau dyfodol 60,000 o swyddi amaethyddiaeth yng Nghymru

jonathan-pmq-header.jpg

Fe ddefnyddiodd Jonathan Edwards sesiwn Cwestiynau’r Prif Weinidog heddiw i herio Theresa May dros ddyfodol sector amaethyddol Cymru a’r miloedd o swyddi y mae’n cynnal.

Yn nodi Diwrnod ‘Cefnogwch Ffermwyr Cymru’, gofynnodd Jonathan Edwards i’r Prif Weinidog esbonio ‘sut y gellir ffermio parhau a’i gyfraniad unwaith y bydd yr Ysgrifennydd dros Fasnach Ryngwladol yn agor marchnadoedd mewnol i fwyd o safon is ar yr un pryd â cholli mynediad rhydd i’n prif farchnad allforio.’

Defnyddiodd AS Plaid Cymru ei gwestiwn yn Nhŷ’r Cyffredin i amlygu ffigyrau gan NFU Cymru sydd yn amcangyfrif bod amaethyddiaeth yn cyfrannu at 60,000 o swyddi yng Nghymru a bron hanner biliwn o bunnoedd tuag at economi Cymru.

Yn adleisio rhybuddion adroddiad diweddar gan yr Institute for Economic Affairs, ychwanegodd Jonathan Edwards AS fod y sector amaethyddol mewn perygl o gael ei aberthu yn ystod y trafodaethau masnach.

Yn siarad ar ôl Cwestiynau i’r Prif Weinidog, dywedodd AS Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr, Jonathan Edwards:

“Mae trafodaethau ar fasnach ryngwladol yn brosesau o gyfaddawdu. Prif flaenoriaeth y Llywodraeth Brydeinig fydd mynediad i wasanaethau bancio ar gyfer dinas Llundain. Blaenoriaeth gwledydd ar ochr arall y bwrdd fydd sicrhau mynediad i’w cynhyrchion bwyd. Felly mae yna bryderon go iawn a difrifol y bydd Llywodraeth Prydain yn aberthu amaethyddiaeth.

“Yn ystod misoedd yr haf roeddwn wedi cwrdd â channoedd o ffermwyr drwy fy etholaeth a chefais sawl cyfarfod gyda chynrychiolwyr o’r FUW a NFU; safonau bwyd a masnach oedd y pryderon pennaf.

“Mae amaethyddiaeth yn cyfrannu 60,000 o swyddi yng Nghymru a bron hanner biliwn o bunnoedd tuag at ein heconomi. Nid yw ond yn fater ariannol chwaith- y sector yw’r edau sydd yn clymu nifer o’n cymunedau gwledydd at ei gilydd ac maent mewn perygl o ymddatod dan gynlluniau’r Torïaid.

“Unwaith i’r Ysgrifennydd dros Fasnach Ryngwladol agor marchnadoedd mewnol i fwyd o safon is ar yr un pryd â cholli mynediad rhydd i’n prif farchnad allforio, bydd ffermwyr Cymru yn wynebu’r ergyd ddwbl o fewnforion rhad a thollau cyfyngol a rhwystrau rheoli.

“Yn anffodus yn ei hateb i mi heddiw siaradodd y Prif Weinidog am gytundebau masnach ddychmygol ar draws y byd wrth anghofio fod nifer syfrdanol- 90%- o allforion bwyd a diod Gymreig yn mynd i wledydd yr UE. Ni chaiff hyn ei ailosod dros nos.

“Mae gan Lywodraeth Prydain ffordd bell iawn i fynd er mwyn gwir gwerthfawrogi a gweithredu ar fuddion orau sector amaethyddol Cymru a dyna pam mae’n hanfodol y dylid rhannu cyfrifoldeb polisi masnach rhwng llywodraethau ledled y DU yn hytrach na rheolaeth uniongyrchol o Lundain.”

DIWEDD


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.