Jonathan yn rhybuddio'r Prif Weinidog ar referendwm yr UE

Mae AS Plaid Cymru Jonathan Edwards wedi rhybuddio'r Prif Weinidog o oblygiadau difrodus rhethreg risg a phryder i sicrhau pleidlais o blaid aros yn yr Undeb Ewropeaidd.

Wrth siarad cyn Dadl ar Gymru yn Nhŷ'r Cyffredin heddiw, dywedodd yr AS Plaid Cymru dros Ddwyrain Caerfyrddin a Dinefwr bod posib i’r rhethreg di-hid ac ymrannol a ddefnyddir i ennyn cefnogaeth am bleidlais i aros yn yr UE brofi llwyddiant yn y tymor byr, ond y bydd clwyf yn cael ei greu pan fydd pobl yn teimlo eu bod wedi cael eu twyllo a'u bwlio, gan arwain at gynnydd mewn amheuaeth o’r UE. Gallai hyn arwain at ail refferendwm.

Dywedodd Jonathan Edwards AS,

“Er y byddaf yn pleidleisio o blaid aros yn rhan o'r UE, mae'r tactegau a ddefnyddir gan y Prif Weinidog yn fy marn i, yn rai hynod o beryglus.”

“Gall Prosiect Ofn 2 a'r defnydd o holl asedau Gwladol i gynyddu risg a phryder brofi i fod yn lwyddiant yn y tymor byr i sicrhau pleidlais o blaid aros yn yr UE ym mis Mehefin - fodd bynnag, bydd clwyf yn cael ei greu pan fydd pobl yn teimlo eu bod wedi cael eu twyllo a’u bwlio.”

“Fel y gwelsom yn yr Alban yn dilyn refferendwm annibyniaeth, o safbwynt unoliaethol, enillwyd y frwydr, ond yn y pen draw, bydd y rhyfel yn cael ei golli.”

“Byddaf yn pleidleisio i aros gan fod Cymru yn fuddiolwr o gefnogaeth yr UE o £4 biliwn hyd at 2020 pan fydd arian cyfatebol yn cael ei ychwanegu. Er clod iddi, mae gan yr UE fecanweithiau sy’n galluogi iddi ailddosbarthu adnoddau a buddsoddiad i'r ardaloedd daearyddol tlotaf, mecanweithiau sydd, yn anffodus, yn brin iawn yn y DU - cofnod o gywilydd ar gyfer unoliaethwyr.”

“Yn wahanol i ddulliau yr UE, mae’r DU yn methu a dyrannu gwariant yn seiliedig ar angen ac yn palu buddsoddiad isadeiledd i feysydd sydd eisoes â llawer mwy o gyfoeth, ar draul y rhai sydd mewn angen dybryd o hynny.

“Fel allforiwr, mae economi Cymru yn elwa’n sylweddol o’r farchnad sengl a’r 500m o ddefnyddwyr. Mae aelodaeth y DU o'r UE hefyd wedi chwarae rhan hanfodol wrth yrru ymlaen cyfiawnder cymdeithasol, boed yn amddiffyn hawliau o wahaniaethu ar sail oedran, rhyw, hil, crefydd neu wahaniaethu anabledd.”

“Nid yw fy cefnogaeth i aros yn rhan o'r UE yn ddiamod. Mae llywodraethau olynol yn San Steffan wedi bod yn gyfrifol am breifateiddio ein gwasanaethau cyhoeddus ac yn awr ymddengys fod yr UE yn sicrhau fframwaith iddynt wneud hynny ymhellach gyda chynlluniau ar gyfer TTIP.”

“Mae achos positif i’w wneud i barhau i fod yn aelod o'r UE. Os yw'r Llywodraeth o ddifrif am setlo cwestiwn yr UE, yna mae angen iddynt ymladd ymgyrch bositif ac ymatal rhag rhethreg ymrannol a pheryglus sydd hyd yn hyn wedi cymylu’r ddadl.”

DIWEDD


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.