Plaid Cymru yn ymateb i gynigion trawsnewid Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Glangwili_header.jpg

Wrth ymateb i gyhoeddi dogfen ymgynghorol ar drawsnewid gwasanaethau clinigol, a lansiwyd heddiw gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, mae gwleidyddion Plaid Cymru o bob cwr o’r rhanbarth wedi dweud ei bod yn bryd i Lywodraeth Lafur Cymru fuddsoddi’n iawn mewn gwasanaethau iechyd a chymdeithasol yng ngorllewin Cymru.

Dywedodd y cynrychiolwyr etholedig fod y bwrdd iechyd wedi cydnabod yr holl elfennau oedd eu hangen i greu gwasanaeth iechyd a lles llwyddiannus a chynaliadwy fyddai’n deilwng o drigolion gorllewin Cymru, ond gan rybuddio ar yr un pryd nad yw’r addewidion o fuddsoddi cyfalaf sylweddol sydd yn angenrheidiol ar gyfer cynigion y bwrdd iechyd "yn bod o gwbl ".

Ailadroddodd cynrychiolwyr Plaid Cymru bryderon fu ganddynt ers tro byd am fethiant Llywodraeth Cymru i hyfforddi a denu staff meddygol newydd, a galwasant ar drigolion Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro i godi llais dros eu gwasanaethau lleol.

Mewn datganiad ar y cyd, dywedodd yr Aelodau Cynulliad Adam Price a Simon Thomas, a’r Aelod Seneddol Jonathan Edwards:

"Daw’r cynigion hyn am drawsnewid ddyddiau’n unig wedi i’r bwrdd iechyd benderfynu cefnogi sefydlu Canolfan Trawma Difrifol yng Nghaerdydd yn hytrach nac Abertawe, fydd yn golygu y bydd trigolion ardal Hywel Dda yn gorfod dioddef amseroedd teithio anhygoel i weld eu hanwyliaid ar adegau pan fo eu hangen fwyaf. Nid dyma’r cefndir gorau i lansio ymgynghoriad lle mae’r bwrdd iechyd yn gofyn i drigolion gredu eu bod yn gofalu am eu hanghenion at y dyfodol.

"Wedi dweud hynny, yr ydym yn sylweddoli bod staff y bwrdd iechyd wedi buddsoddi cryn amser ac ymdrech yn y prosiect hwn a gwyddom eu bod wedi gweithio’n galed i gynhyrchu gweledigaeth gadarnhaol am wasanaeth iechyd a lles llwyddiannus a chynaliadwy sydd yn addas at y dyfodol.

"Mae cyfleoedd ar gael i drawsnewid canlyniadau iechyd mewn modd radical i gleifion, ac y mae’r bwrdd iechyd wedi cydnabod yr holl elfennau angenrheidiol i wneud gwasanaeth iechyd a lles llwyddiannus a chynaliadwy sy’n deilwng o drigolion gorllewin Cymru.  Mae’r cynlluniau yn haeddu meddwl agored ac asesiad gonest am y gwasanaethau mae arnom eu hangen a lle dylid eu lleoli.

"Ond y gwir noeth yw na fydd y cynigion hyn fyth yn gweld golau dydd heb warant sicr gan y Llywodraeth Lafur y bydd yn buddsoddi symiau sylweddol o arian cyfalaf yn Hywel Dda.  Hyd yma, nid yw’r Ysgrifennydd Iechyd a’r Prif Weinidog sy’n rhedeg Gwasanaeth Iechyd Cymru wedi dweud dim ynghylch a fydd y llywodraeth yn darparu’r cyllid angenrheidiol i wireddu unrhyw gynlluniau yn iawn. Nid yw’r Llywodraeth Lafur wedi cynnig dim arweinyddiaeth na gweledigaeth. Os nad yw’r status quo yn ddewis, beth yw dewisiadau’r bwrdd iechyd pan nad yw’r addewidion am fuddsoddi yn bodoli o gwbl?

"Rydym yn gwerthfawrogi’r angen i wahanu gofal brys a gofal a gynlluniwyd, ond ni fyddwn yn cefnogi symud gwelyau o ysbytai cymunedol lle maent yn bodoli eisoes.

"Yn olaf, tra bod y cynigion yn ystyried sut y byddai system iechyd a lles delfrydol yn gweithio yn y dyfodol, does fawr ddim syniad am sut y bydd yr hen wahanfur rhwng iechyd a gofal cymdeithasol fu’n bodoli ers degawdau, a’r oedi a’r trafferthion diangen mae’r rhaniad chwerthinllyd hwn yn achosi, yn cael ei droi’n hanes. Unwaith eto, oni fydd modd mynd i’r afael â’r rhaniad hwn , bydd y cynigion hyn yn ddiystyr.

"Prinder staff a chyllid - gwaddol camreolaeth Llywodraeth Lafur Cymru o’r GIG - yw’r ffactorau pwysicaf yn y cynigion hyn. Mae angen mwy o feddygon - ac y mae gan Blaid Cymru gynllun tymor hir i gadw, recriwtio a hyfforddi mwy o feddygon a nyrsys.

"Byddwn yn ymwneud a’r trigolion lleol i geisio eu barn, a’u hannog hefyd i leisio eu barn wrth y bwrdd iechyd. 

"Yn y cyfamser, byddwn yn ystyried y cynigion yn fanylach ac yn rhoi ystyriaeth fanwl i’w heffeithiau – cadarnhaol a negyddol – yn ein cymunedau. Byddwn yn craffu’n fanwl hefyd i weld sut y bydd y bwrdd iechyd yn defnyddio’r cynigion hyn i hyrwyddo addysg feddygol a hyfforddiant meddygon teulu a datblygu’r model am ofal iechyd gwledig."


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.