Gwneud i Sir Gaerfyrddin Gyfrif - Jonathan Edwards

Mae ymgeisydd Plaid Cymru dros Ddwyrain Caerfyrddin a Dinefwr, Jonathan Edwards wedi amlinellu’r addewidion lleol y mae’n sefyll dros.

Mae Jonathan Edwards yn ymgyrchu dros bolisïau i wella bywydau teuluoedd, i adeiladu isadeiledd lleol, hybu’r economi, ysgolion a gwasanaeth iechyd lleol, darparu gofal personal di-dâl i bobl hŷn, a chodi plant allan o dlodi.

  • Adeiladu Metro’r Cymoedd Gorllewinol ar gyfer Gorllewin Cymru i derfynfa yng nghanol dref Abertawe. Mae hyn yn cynnwys ail-agor llinell Dyffryn Aman gyda gwasanaethau trên gwennol o Ddyffrynnoedd Aman a Thywi.
  • Adeiladu coridor trenau cenedlaethol o’r gogledd i’r de gan gychwyn gydag ail-agor llinell Caerfyrddin i Abertawe. Sicrhaodd Plaid Cymru astudiaeth dichonolrwydd ar y prosiect. Roedd wedi amcangyfrif pe byddai’r rheilffordd yn weithredol erbyn 2024, y byddai’n cynhyrchu 370,000 o deithiau. Byddai hynny’n codi i 425,000 erbyn 2027 a 489,000 erbyn 2037.
  • Gofal cymdeithasol am ddim yn ôl yr angen i sicrhau fod ein pobl hŷn wedi eu trin gyda’r urddas a thegwch y maent yn eu haeddu.
  • Recriwtio 100 o ddeintyddion GIG ychwanegol fel rhan o ymgyrch recriwtio ehangach ar gyfer mwy o Ddoctoriaid, Nyrsys a Deintyddion i gryfhau ein GIG yng Nghymru.
  • Codi plant allan o dlodi drwy daliad newydd gwerth £35 yr wythnos ar gyfer pob plentyn sydd â theuluoedd gydag incwm isel ynghyd â Gofal ac Addysg am ddim i blant 1-3 mlwydd oed.
  • Credyd treth newydd gwerth £25 yr wythnos i bobl sydd yn talu mwy na 30% o’u hincwm ar rent a gwasanaethau.
  • Creu marchnad bwyd mewnol cryfach, gwerth £7bn i economi Cymru, drwy gaffaeliad cyhoeddus a chyfleusterau prosesu lleol cadarn.
  • Pleidleisio yn erbyn cynlluniau Llafur a’r Ceidwadwyr i wario £5 biliwn ar adnewyddu Palas San Steffan.

Dywedodd Jonathan Edwards:

“Fy swydd fel AS Plaid Cymru bydd i ofalu ein bod yn sicrhau’r fargen orau posib i gymunedau Sir Gaerfyrddin. Rwyf bob amser wedi pleidleisio yn erbyn caledi’r Torïaid yn San Steffan ac rwyf wedi bod yn llais cryf yn erbyn camreolaeth Llywodraeth Lafur Cymru o’r GIG.

“Rwy’n sefyll dros flaenoriaethau lleol am ofal cymdeithasol di-dâl i’r henoed, i godi plant allan o dlodi, cryfhau ein GIG lleol gyda mwy o ddeintyddion a doctoriaid. Rwyf am gyflawni buddsoddiad mewn prosiectau newydd ar gyfer trafnidiaeth leol ac isadeiledd digidol er mwyn cysylltu cymunedau Sir Gaerfyrddin yn well.

“Rwy’n ymgyrchwr ymroddedig dros Sir Gaerfyrddin a byddaf bob amser yn rhoi buddion lleol yn gyntaf. Ni fydd yr anrhefn fewnol ymysg y Torïaid a Llafur yn gwneud dim i’n ardal ni. Gyda’r addewidion yma mae yna gyfle i wneud i Sir Gaerfyrddin gyfrif yn yr etholiad hwn.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.