Methiant i gynnwys Sir Gaerfyrddin yng nghynllun hyfforddi 'Helo Euraid' meddygon teulu yn cael effaith ar niferoedd

medical-header.jpg

Aelod Cynulliad y Blaid yn annog yr Ysgrifennydd Iechyd i beidio ag anwybyddu un o ardaloedd mwyaf gwledig Cymru.

 

Mae’r methiant i gynnwys Sir Gaerfyrddin yn y cynllun i gynnig cymhellion ariannol i feddygon teulu dan hyfforddiant yn cael effaith negyddol ar recriwtio yn y sir - dyna oedd y neges a roes yr Aelod Cynulliad Plaid Cymru Adam Price i Ysgrifennydd Iechyd Llywodraeth Cymru yr wythnos hon, wedi i feddygon lleol gysylltu ag ef i fynegi eu pryder.

Cafodd cynllun Llywodraeth Cymru "Dyma Gymru: Hyfforddi, Byw, Gweithio" ei lansio gyda GIG Cymru er mwyn hyrwyddo Cymru fel lle i feddygon, gan gynnwys meddygon teulu a’u teuluoedd i hyfforddi, byw a gweithio. Yr oedd y cynllun cymhellion ariannol yn targedu ardaloedd yng Ngheredigion, Sir Benfro, gogledd-orllewin Cymru a gogledd-ddwyrain Cymru.

Mae’r cynllun wedi arwain ar lenwi 100% o lefydd hyfforddi meddygon teulu yn yr ardaloedd hyn, ond dywedodd AC Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr Adam Price fod meddygon teulu lleol wedi cysylltu ag ef i ddweud fod hyn hefyd wedi arwain at y "nifer isaf o hyfforddeion [fu gan gynllun Caerfyrddin] ers blynyddoedd lawer."

Yr wythnos hon, cyhoeddodd Ysgrifennydd Gwladol y DG dros Iechyd, Jeremy Hunt, y byddai meddygon teulu sydd newydd gymhwyso yn cael cynnig taliad unwaith-am-byth o £20,000 os byddant yn cychwyn eu gyrfaoedd mewn ardaloedd sydd yn cael trafferth denu meddygon teulu.

Dywedodd Mr Price ei fod yn cydnabod canlyniadau cadarnhaol cynllun Llywodraeth Cymru yn yr ardaloedd dethol, ond galwodd ar Ysgrifennydd Iechyd Cymru i ymdrin â’r “canlyniadau negyddol nas bwriadwyd” a gafodd ar Sir Gaerfyrddin sydd yn awr, yn ôl Mr Price "yr unig ardal wledig lle nad yw’r cynllun yn bodoli."

Meddai Aelod Cynulliad Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr, Adam Price:

"I ddechrau, rwyf eisiau cydnabod yr effaith cadarnhaol a gafodd y cymhellion ariannol o ran denu meddygon teulu dan hyfforddiant i ardaloedd a fu’n hanesyddol yn anodd eu llenwi. Da o beth yw gweld 100% o’r llefydd wedi eu llenwi, ac nid wyf am danseilio llwyddiant y gwaith hwnnw.

"Wedi dweud hynny, Sir Gaerfyrddin bellach yw’r unig ardal wledig yng Nghymru lle nad yw’r cynllun yn bodoli. Mae meddygon teulu wedi cysylltu â mi i ddweud fod y methiant i gynnwys include Caerfyrddin wedi cael effaith negyddol ar recriwtio meddygon teulu dan hyfforddiant. Yn wir, eleni yr oedd y nifer isaf ers llawer blwyddyn o hyfforddeion wedi cychwyn ar eu rhaglen yng Nghaerfyrddin eleni.

"Dengys y ffigyrau diweddaraf fod cyfartaledd o 32% o feddygon teulu yn ardaloedd Aman/Gwendraeth, Llanelli a Thaf/Tywi yn nesáu at ymddeol. O ystyried hyn, a’r anhawster a gafodd pob practis lleol i gael meddygon teulu yn lle’r rhai sydd wedi ymddeol, yna mae’n hanfodol ymdrin rhag blaen â chanlyniadau negyddol anfwriadol eithrio Sir Gaerfyrddin o’r cynllun hyfforddi.

"Rwyf wedi anfon sylwadau at Ysgrifennydd Iechyd Llywodraeth Cymru i’w annog i gynnwys Caerfyrddin yn y cynllun. Mae’r ffigyrau am hyfforddeion ac oedran ymddeol meddygon teulu yn siarad drostynt eu hunain. Mae’n hynod bwysig fod yr Ysgrifennydd Cabinet yn awr yn gweithredu’n gyflym i beidio gadael Sir Gaerfyrddin a thrigolion lleol dan anfantais."

DIWEDD


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.