AC yn croesawu ymyriad yr Ysgrifennydd Addysg ar gyflwyno yn gynnar am TGAU

school_exam_hall.jpg

Mae datganiad gan Ysgrifennydd Addysg Llywodraeth Cymru, Kirsty Williams, i’r perwyl ei bod yn barod i roi terfyn ar gyflwyno disgyblion yn gynnar am TGAU wedi ei groesawu gan yr Aelod Cynulliad lleol Adam Price a gyfarfu â Mrs Williams yn gynharach eleni i drafod pryderon a leisiwyd yn Sir Gaerfyrddin.

Yr wythnos hon, rhybuddiodd Cymwysterau Cymru - y corff sy’n gyfrifol am oruchwylio cymwysterau - y disgwylir i ganlyniadau TGAU Cymraeg, Saesneg a Mathemateg fod yn is yng Nghymru eleni. Priodolir y gostyngiad disgwyliedig i’r ffaith fod ysgolion yn rhoi mwy o ddisgyblion ymlaen i’r arholiad flwyddyn yn gynt na’r hyn a gynlluniwyd.

Bu Mr Adam Price yn gwneud sylwadau ynghylch cynnig disgyblion i sefyll arholiadau yn gynnar wrth Lywodraeth Cymru ers dechrau’r flwyddyn, wedi i diwtor mathemateg lleol ddod i gysylltiad ag ef ar ôl iddo weld cynnydd dramatig yn y galw am diwtora preifat.

Cyfarfu AC Plaid Cymru hefyd â’r Ysgrifennydd Addysg ym mis Mai i fynegi pryder nad yw disgyblion o bosib yn cyrraedd eu llawn botensial.

Dywed Mr Price ei fod yn croesawu parodrwydd yr Ysgrifennydd Addysg i ymyrryd, ond dywedodd na ddylid cau dewisiadau am sefyll yr arholiad yn gynnar i ffwrdd i bawb.

Meddai’r Aelod Cynulliad Adam Price:

"Gwneuthum sylwadau wrth yr Ysgrifennydd Addysg gyntaf yn ôl ym mis Ionawr, wedi i diwtor mathemateg ddod i gysylltiad â mi ar ôl iddo weld cynnydd dramatig yn y galw am diwtora preifat. Pryderu yr oedd ef fod disgyblion yn cael eu cyflwyno am arholiadau yn gynnar ond nad oeddent mewn gwirionedd yn cael amser i orffen y cwrs cyn sefyll yr arholiadau.

"Er y gall ymddangos yn ddeniadol i ddisgyblion ‘fancio’ gradd dda yn gynnar a llacio rhywfaint ar y pwysau ymhen blwyddyn, bydd llawer o ddisgyblion yn methu â chael gradd dda am na chawsant gyfle i gwblhau’r cwrs dros y cyfnod hwy a mwy traddodiadol o ddwy flynedd.

"Nid yw sefyll arholiadau yn gynnar yn ffenomen newydd - bu hyn yn wastad yn un o nodweddion TGAU yn ôl doethineb athrawon, ac ni ddylid cau’r drws arno yn gyfan gwbl. Ond y mae’n edrych fel petai newid mawr wedi digwydd eleni, gyda bron i ddwy ran o dair o’r holl ddisgyblion yng Nghymru yn cael eu cyflwyno flwyddyn yn gynnar.

"Rwy’n croesawu sylwadau’r Gweinidog ei bod yn barod i ymyrryd, yn dibynnu ar ganfyddiadau ei hadolygiad, ond rhaid ystyried y pwysau ar ysgolion ac athrawon fel rhan o’r ymchwiliad hwn.

"Yr ydym eisiau’r hyn sydd orau i ddisgyblion ein hysgolion. Dylai’r system addysg gefnogi disgyblion sydd angen y ddwy flynedd lawn o astudio, a chaniatáu i athrawon wneud penderfyniadau ynghylch y ffordd orau i ddisgyblion gyrraedd eu potensial."


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.