AS ac AC yn cyfarfod arweinwyr y cyngor i drafod cynlluniau yn achos llifogydd

Roedd yr Aelod Seneddol Jonathan Edwards a'r Aelod Cynulliad Rhodri Glyn Thomas yn Neuadd y Sir heddiw i drafod effeithiau'r llifogydd ledled Sir Gaerfyrddin.

Flooding 

Yn dilyn sawl etholwr oedd yn ceisio atal dwr rhag dod mewn i'w cartrefi yn cysylltu gyda nhw, roedd y ddau wleidydd dros Ddwyrain Caerfyrddin a Dinefwr wedi cynnal cyfarfod heddiw gydag Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Emlyn Dole ac Aelod y Bwrdd Gweithredol dros Wasanaethau Technegol, y Cynghorydd Hazel Evans, i ddysgu am baratoadau a chynlluniau wrth-gefn y cyngor i gynorthwyo trigolion lleol.

Roedd arweinwyr y cyngor yn medru amlinellu sut yr oedd staff wedi bod yn darparu bagiau tywod i eiddo ledled i sir, bod arwyddion yn rhybuddio fod ffyrdd ar gau wedi eu codi mewn mannau priodol, a sut y mae Canolfan Gyswllt y cyngor ar gael 24 awr y dydd i drigolion gysylltu os ydynt yn pryderu fod lefelau dwr yn codi.

Wrth annog trigolion i fod yn wyliadwrus o lefelau dwr yn codi, dywedodd Jonathan Edwards AS:

"Mae'n debyg y bydd y mwyafrif o dai yn yr ardaloedd ble fo rhybuddion llifogydd mewn grym wedi profi lefelau dwr yn codi yn y gorffennol ac felly eisoes yn derbyn y rhybuddion angenrheidiol. Ond yr wythnos hon mae nifer o etholwyr sydd ddim yn byw unman yn agos at yr afonydd wedi cysylltu gyda mi i ddweud fod yn rhaid iddynt atal llawer iawn o ddwr rhag dod mewn i'w cartrefi.

"Gyda disgwyl i'r glaw barhau dros dymor y gwyliau, mae perygl gwirioneddol y bydd mwy a mwy o bobl yn cael eu heffeithio gan y llifogydd.

"Mae ein trafodaeth Nadolig arferol ynghylch lefelau'r halen sydd ar gael i drin ffyrdd yn y rhew wedi cael ei disodli gan drafodaeth am y defnydd o dywod i warchod cartrefi rhag llifogydd.

"Mae nifer o asiantaethau yn gwneud gwaith gwych, nid yn unig staff y cyngor sy'n darparu bagiau tywod ledled y wlad.

"Rwy'n annog trigolion i fod yn wyliadwrus o lefelau dwr yn codi, i gadw llygad ar rybuddion tywydd gan Swyddfa'r Met, ac i sicrhau eu bod yn dilyn rhybuddion llifogydd a chyngor ar wefan Cyfoeth Naturiol Cymru sy'n cael ei diweddaru bob 15 munud.

"Mae Canolfan Gyswllt y Cyngor ar agor 24 awr y dydd, gan gynnwys drwy gydol gwyliau'r Nadolig, i roi cymorth i unrhyw un o fewn y sir. Bydd y ganolfan, y gellir cysylltu a hi ar 01558 824283, yn medru helpu drwy gysylltu gyda gwahanol asianaethau os yw unrhyw un yn pryderu neu'n cael eu heffeithio gan lefelau'r dwr yn codi."

Ar hyn o bryd mae gan Gyfoeth Naturiol Cymru bedwar rhybudd llifogydd mewn lle ar gyfer Sir Gaerfyrddin ar draws afonydd Tywi, Teifi a'r Aman, a'r rhai sy'n bwydo mewn iddynt.

Ychwanegodd Rhodri Glyn Thomas AC:

"Rydym yn ddiolchgar fod arweinwyr y cyngor wedi cytuno i'n cyfarfod heddiw i'n sicrhau fod yr awdurdod yn barod am y glaw parhaol sydd i'w ddisgwyl dros y dyddiadu nesaf.

"Gyda'r tir eisoes yn wlyb dros ben, mae hi'n anochel y bydd lefelau'r dwr yn codi eto fyth, gan effeithio mwy o bobl a'i heiddo.

"Wrth i'r gwasanaethau brys wynebu pwysau cynyddol y Nadolig hwn, mae hi'n bwysig fod trigolion yn talu sylw i'r holl rybuddion sydd ar gael megis ceisio peidio pasio drwy ffyrdd sy'n ddwfn dan ddwr. Gall gwneud hynny fod yn beryglus, ac yn debygol o dynnu'r gwasanaethau brys i ffwrdd o sefyllfaoedd eraill na ellir eu hatal.

"Buaswn hefyd yn annog trigolion i fod yn wyliadwrus o lefelau'r dwr yn codi ac i gadw llygad ar rybuddion tywydd Swyddfa'r Met a Cyfoeth Naturiol Cymru.

"Rwy'n sicr y bydd Canolfan Gyswllt y Cyngor ar 01558 824283 yn ddefnyddiol i unrhyw un sy'n pryderu."

DIWEDD
____________________________________________

Nodiadau i'r Golygyddion:

Gellir cysylltu gyda Chanolfan Gymorth Cyngor Caerfyrddin ar: 01558 824283

Rhybuddion Llifogydd Cyfoeth Naturiol Cymru: www.naturalresources.wales

 

 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.