Peidiwch â chosbi ffermwyr gyda chysylltedd gwael, meddai’r AC wrth Weinidog y Llywodraeth

Mae Adam Price AC wedi bwrw amheuaeth ar benderfyniad Llywodraeth Cymru i beidio â chysylltu â ffermwyr drwy’r post wrth ddosbarthu’r Cynllun Taliadau Gwledig, er gwaethaf y cyferbyniad cynyddol mewn cysylltedd digidol rhwng ardaloedd gwledig a gweddill Cymru.

Mae AC Plaid Cymru, Adam Price, wedi gosod yr achos ger bron Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig ar ran y gymuned ffermio wrth fynegi ei bryder bod yr isadeiledd symudol a band eang annigonol mewn cymunedau gwledig yn tanseilio busnesau gwledig a pharhad hir dymor y ffermwyr.

Dywedodd Mr Price bod ffermwyr yn ei etholaeth wedi eu hysbysu na fydd y Cynllun Taliadau Gwledig yn cysylltu â’r derbynyddion drwy’r post bellach, ond trwy’r ffôn ac e-bost yn lle. Mae hyn er nad yw’r gwelliannau i’r isadeiledd digidol wedi datblygu mor gyflym ag y dylent, a Sir Gaerfyrddin yn bresennol yw’r trydydd Awdurdod Lleol gwaethaf yng Nghymru ynghylch darpariaeth band eang.

Yn nodi bod y penderfyniad yn “anghyfrifol”, galwodd yr Aelod Cynulliad dros Ddwyrain Caerfyrddin a Dinefwr ar y Llywodraeth Gymreig Llafur i “ailasesu ei phenderfyniad ar frys” ynghylch y penderfyniad i beidio â chysylltu â ffermwyr trwy’r post.

Dywedodd Adam Price AC, Ysgrifennydd y Cabinet Cysgodol dros yr Economi a Chyllid:

“Yng nghyswllt y tanfuddsoddiad parhaol mewn cysylltedd digidol a symudol gwledig, mae angen i’r Llywodraeth Gymreig Llafur ailasesu ei phenderfyniad i beidio â throsglwyddo’r Cynllun Taliadau Gwledig drwy’r post ar frys.

“Mae’n hollol anghyfrifol i wrthod hawl i’r ffermwyr at y Cynllun Taliadau Gwledig pan nad oes ganddynt ddim dewis arall ond cysylltu drwy’r post oherwydd bod cysylltedd symudol a digidol yn ddifrifol wael yng Nghymru wledig.

“Mae angen buddsoddiad mewn isadeiledd digidol yn arw ar ardaloedd gwledig. Sef rhywbeth mae fy nghyd-weithiwr etholaeth Jonathan Edwards AS a minnau wedi gosod fel prif amcan, wrth i ni gynnal cyfarfodydd gyda BT a chwmnïoedd ffonau symudol mawr i annog fwy o fuddsoddiad er mwyn gwella darpariaeth.

“Trwy fuddsoddiad cyson, mae angen fynd i’r afael â’r rhaniad digidol cynyddol o fewn yr economi Cymreig ar frys er mwyn sicrhau nad yw cymunedau gwledig dan anfantais ynghylch hawl i wasanaethau cyhoeddus a’r economi.

“Rwyf wedi gosod yr achos ger bron Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig ac wedi galw am sicrwydd fod y ffermwyr dim yn derbyn cosb, a bod y ddarpariaeth sydd eisoes yn bod ar gael i’r rheiny gyda chysylltedd gwael.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.