Maint yr argyfwng ynghylch ffisiotherapi oedolion wedi datgelu

Ond dyddiau ar ôl i Aelod Cynulliad Plaid Cymru Rhodri Glyn Thomas fynegi ei bryder ynglŷn â’r lefelau o staff ffisiotherapi yn yr uned strôc ddifrifol yn Ysbyty Glangwili, mae ffigyrau newydd wedi amlygu maint yr argyfwng yng ngorllewin Cymru.

Targed Llywodraeth Cymru i gleifion cychwyn eu triniaeth ffisiotherapi yw 14 wythnos. Ond dangosodd y data diweddaraf, a gyhoeddwyd ar ddydd Iau Ionawr 14eg, bod cleifion ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn cyfrif am fwy na hanner o oedolion Cymru sydd yn aros dros y targed 14 wythnos.

Blwyddyn yn ôl dim ond 21 o oedolion yn Hywel Dda oedd yn aros dros 14 wythnos- sy’n cyfateb i 0.7% o restr aros y bwrdd iechyd ar gyfer ffisiotherapi oedolion, a dim ond 3.2% o’r rhestr aros ar draws Gymru gyfan.

Fodd bynnag, mae 1,008 o gleifion yn aros heddiw am dros 14 wythnos- sy’n cyfateb i 21% o restrau aros y bwrdd iechyd a 55.3% o’r holl oedolion sy’n aros ar draws Gymru.

Ysbyty Glangwili yng Nghaerfyrddin yw’r ysbyty a berfformiodd gwaethaf ynghylch ffisiotherapi oedolion gyda nifer syfrdanol o 39% yn aros dros 14 wythnos am driniaeth.

Yn ymateb i’r pryderon a godwyd gan Rhodri Glyn Thomas, fe dderbyniodd Joe Teape, Cyfarwyddwr Gweithrediadau Bwrdd Prifysgol Hywel Dda, bod angen “cryfhau lefelau staffio” yng Nglangwili a chyfeiriodd at “prinder cenedlaethol o ffisiotherapyddion cymwysedig” a bod y recriwtiaid o staff yn “her”.

Cafodd y sylwadau yma eu cwestiynu gan y cyn AS Plaid Cymru a’r ymgeisydd Cynulliad, Adam Price, a ddywedodd nad yw data Llywodraeth Cymru yn cyfeirio at broblem yn y mwyafrif o fyrddau iechyd Cymru.

Yn galw am fwy o gefnogaeth gan y Gweinidog Iechyd, dywedodd Adam Price:

“Mae gan 4 allan o’r 7 byrddau iechyd yng Nghymru rhwng 0-10 o oedolion yn aros dros 14 wythnos i gychwyn eu triniaeth ffisiotherapi. Mae’r swm hwnnw yn 1,008 yn Hywel Dda- yn uwch na’r 21 o bobl blwyddyn yn ôl. O’r holl oedolion ar draws y wlad sydd yn aros dros 14 wythnos i gychwyn eu ffisiotherapi mae dros hanner ohonynt yn aros yng ngorllewin Cymru.

“Gyda ffigyrau mor syfrdanol â hynny, mae’n anodd derbyn bod yr hyn sy’n digwydd yn ein hysbytai lleol o ganlyniad i broblem genedlaethol.

“Yn wir os bod y bwrdd iechyd o’r farn bod yna broblem genedlaethol mae’n amlwg bod angen i’r Gweinidog Iechyd derbyn cyfrifoldeb a phenderfynu ar ateb brys.

“Mae ffisiotherapi yn driniaeth hollbwysig i gleifion sy’n dioddef amrywiaeth o broblemau, p’un ai’n gwella ar ôl strôc neu lawdriniaeth orthopedig, neu’r rheiny sydd wedi torri asgwrn. Yn aml mae adferiad drwy ffisiotherapi yn hanfodol, ac mae oedi diangen yn gallu arwain at wellhad mwy poenus, fwy anodd a dros gyfnod hir.

“Gyda chynnydd mor gyflym yn yr amseroedd aros dros y flwyddyn ddiwethaf mae’n hanfodol i’r bwrdd iechyd cael yr arfau a’r adnoddau angenrheidiol er mwyn fynd i’r afael â’r argyfwng hwn ynglŷn â ffisiotherapi oedolion.

“Fel y gwelwn yr wythnos hon, nid yw’n ddigon da i’r Gweinidog Iechyd olchi ei ddwylo o Hywel Dda. Mae angen iddo gymryd y camau angenrheidiol yn syth.”

DIWEDD


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.