Ffigyrau newydd yn amlygu pwysigrwydd y Farchnad Sengl i allforion Cymreig

Exports.jpg

Mae Ysgrifennydd Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros Fusnes, yr Economi a Chyllid, Adam Price AC wedi amlinellu cynigion am hybu allforion Cymreig wrth i ystadegau masnach newydd ddatgelu fod gan Gymru yna ŵr ddiffyg masnach.

Ddegawd yn ôl, yr oedd gan Gymru warged masnach o £2.5biliwn, sy’n golygu bod y genedl yn allforio mwy nag yr oedd yn mewnforio.

Mae Ystadegau Masnach Rhanbarthol y DG a ryddhawyd yr wythnos hon gan Gyllid a Thollau EM, sydd wedi cyflwyno methodoleg newydd i weithio allan y data, yn dangos fod gan ein cenedl fu’n hanesyddol gryf mewn allforio ddiffyg masnach erbyn hyn, lle mae gwerth mewnforion yn fwy na gwerth allforion.

Mae data’r wythnos hon hefyd yn datgelu mai’r Farchnad Sengl Ewropeaidd yw partner masnachu mwyaf Cymru o hyd, sy’n cyfrif am ddwy ran o dair (67%) o holl allforion Cymru, a chynyddu a wnaeth dros y blynyddoedd diwethaf.

Dywedodd Adam Price o Blaid Cymru, tra bod allforion yn cynyddu’n raddol, fod y ffigyrau yn dangos yr angen am strategaeth allforio gynhwysfawr ac amrywio sylfaen allforion Cymru.

Dywedodd llefarydd y blaid ar y Trysorlys, Jonathan Edwards AS , y byddai bygythiad Llywodraeth y DG o adael yr UE heb unrhyw gytundebau ar fasnach yn drychinebus i economi Cymru.

Meddai Ysgrifennydd Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros Fusnes, yr Economi a Chyllid, Adam Price AC:

"Mae cynnal mantolen fasnach iach yn hanfodol i economi Cymru ac y mae’n rhan bwysig o gynyddu GDP ein cenedl.

"Mae gan Gymru hanes balch o fod yn genedl sy’n allforio. Fodd bynnag, dengys y ffigyrau newydd hyn mai diffyg masnach sydd gan Gymru. Er bod allforion wedi cynyddu fymryn, mae’r ffigyrau hyn yn fater pryder dwys, a dylent fod yn seinio’r larwm i Lywodraeth Cymru.

"Mae’r ystadegau hefyd yn amlygu sut y mae’r farchnad sengl yn parhau i fod yn bartner masnachu mwyaf Cymru, gan gyfrif am 67% o holl allforion Cymru, sydd yn ffigwr enfawr. Parhau i dyfu wnaeth y gwarged hwn dros y blynyddoedd.

"Os yw Cymru am gau’r bwlch ffyniant gyda gweddill y DG rhaid i ni ehangu ac amrywio sylfaen allforio Cymru, ond er mwyn i hyn ddigwydd, mae arnom angen strategaeth allforio gynhwysfawr ac asiantaeth hyd-braich cyfeillgar i fusnes, fydd yn gweithio i ddenu buddsoddiad sydd wedi ei dargedu at allforio a chynnal ac annog allforwyr cynhenid, i gyflawni hyn.

"Bydd Llywodraeth Cymru toc yn cyhoeddi ei strategaeth economaidd, a buaswn yn annog yr Ysgrifennydd Cabinet dros yr Economi i ystyried o ddifrif, fel rhan o strategaeth ehangach dros fasnach a mewnfuddsoddi, yr angen clir am strategaeth allforio i drin y broblem hon."

Ychwanegodd Aelod Seneddol Plaid Cymru a’u llefarydd ar y Trysorlys, Jonathan Edwards:

"Mae’r ffigyrau diweddaraf yn cefnogi ac yn ategu’r hyn ddywedodd Plaid Cymru ers refferendwm llynedd; fod parhau i gymryd rhan yn y farchnad sengl yn hanfodol i allforion Cymru a’r economi yn ehangach.

"Dros y Sul, dywedodd Ysgrifennydd Gwladol San Steffan dros Fasnach Ryngwladol y bydd y DG 'yn talu pris am beidio â bod yn y farchnad sengl'. Mae hyn yn wirionedd cas i Gymru a pham y dylai fod gan y Cynulliad Cenedlaethol ran yng ngosod polisi masnach y DG.

"Hefyd, gall bygythiadau Llywodraeth y DG i dorri pob cysylltiad ag Ewrop heb ddod i gytundebau masnach fod yn fwy trychinebus fyth i economi Cymru o gofio fod dwy ran o dair o’n hallforion o fewn y farchnad sengl.

"Pa bynnag ffordd yr edrychwn arni, mae’r Torïaid yn benderfynol o daflu economi Cymru o’r neilltu ar y ffordd at Brexit eithafol na chafodd fandad o gwbl.

"Rhaid i Lywodraeth Cymru ymateb ar frys i’r ffigyrau allforio hyn gyda strategaeth allforio gynhwysfawr gyda’r arbenigedd iawn i’w gyflwyno."

DIWEDD


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.