Jonathan yw Is-gadeirydd Grŵp Seneddol Trawsbleidiol ar Berthnasau’r UE

Jonathan-Edwards-A50.jpg

Yr wythnos hon, mae Jonathan Edwards, wedi ymgymryd â swydd fel Is-gadeirydd y Grŵp Seneddol Holl bleidiol ar Berthnasau’r UE, er mwyn hyrwyddo budd cryf Cymru o aros yn rhan o’r Farchnad Sengl a’r Undeb Tollau.

Mae’r Grŵp Seneddol Holl bleidiol yn cynnwys gwleidyddion ar draws y sbectrwm gwleidyddol, gan gynnwys Aelodau Seneddol o Blaid Cymru, y Ceidwadwyr, Llafur, y Democratiaid Rhyddfrydol, yr SNP a’r Blaid Werdd. Wedi eu huno gyda’r bwriad o sicrhau fod y DU yn cadw’r perthnasau gorau posib gyda’r UE, mi fydd Jonathan Edwards AS yn gweithio gyda’r grŵp i hyrwyddo buddion cryf Cymru o gadw perthynas agos gyda phartner masnachu fwyaf Cymru, sef yr UE.

Gan gynnwys unigolion gwleidyddol mawr megis yr Aelodau Seneddol Chuka Ummuna, Anna Soubry, Caroline Lucas, Jo Swinson a Stephen Gethins, mae’r grŵp wedi nodi dro ar ôl tro'r goblygiadau cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol niweidiol o achos y Brexit caled eithafol a hyrwyddwyd gan aelodau o lywodraeth Theresa May, yn ogystal â’r blaid Lafur. Gwnaethpwyd hyn yn amlwg gan weithrediadau Jeremy Corbin AS wrth iddo ddiswyddo aelodau o’i fainc flaen a oedd wedi cefnogi gwelliant i aros yn y Farchnad Sengl.

Gwasanaethodd Jonathan Edwards AS ar y pwyllgor dethol Brexit yn y Senedd ddiwethaf ac mi fydd yn parhau i gyflawni gweledigaeth ar gyfer Cymru gref a ffyniannus yn San Steffan sydd yn ymwybodol o’i safle a chyfrifoldebau o fewn yr Undeb Ewropeaidd a’r gymuned ryngwladol ehangach.

Meddai Jonathan Edwards AS:

“Rwy’n falch iawn i ymgymryd â swydd Is-gadeirydd y Grŵp Seneddol Holl bleidiol ar Berthnasau’r UE, a gwnaf fy ngorau glas i sicrhau fod buddiannau cenedlaethol Cymru yn cael eu clywed yn San Steffan.

“Fel ASau, mae’n ddyletswydd arnom i gynrychioli buddiannau a gwerthoedd ein hetholwyr a chydwladwyr. Mae’n amlwg i mi bod aros yn yr Undeb Tollau a’r Farchnad Sengl yn bendant o fudd cenedlaethol Cymru, drwy amddiffyn y cysylltiadau economaidd hanfodol sydd gan Gymru ar draws y byd, a’r swyddi a’r cyflogau a gyflawnwyd gan y cysylltiadau yma.

“Tra bod Cymru wedi pleidleisio i adael yr Undeb Ewropeaidd, rwyf yn methu credu bod Cymru wedi pleidleisio dros ganlyniad mae pleidiau San Steffan yn barod i dderbyn, gan gynnwys coll swyddi, aberthu ein ffermio a safonau bwyd uchel, a chwyddiant cynyddol.

“Mae San Steffan yn llanast, wedi arwain gan Lywodraeth sydd yn barod i roi pŵer dros onestrwydd a dyletswydd. Dan y mantra o Brexit caled, mae pleidiau San Steffan wedi caniatáu i drafodaethau dros ein dyfodol yn Ewrop i newid yn dawel i fachiad pŵer cuddiedig a fyddai’n gweld Cymru yn gorfod dioddef penderfyniadau wedi eu llunio’n unochrog yn Lloegr a fwy o galedi economaidd.

“Yn erbyn llywodraeth sydd wedi anwybyddu budd cenedlaethol Cymru am gyfnod maith, croesawaf y cyfle i weithio gyda chydweithwyr Seneddol sydd yn gwerthfawrogi cadw ein rhwymau gydag Ewrop uwchlaw gwleidyddiaeth plaid ddibwys San Steffan. Trwy gyd-weithio ag ASau oedd wedi herio cefnogaeth dawel ond brwd Jeremy Corbin dros Brexit caled, rwy’n hyderus y gallwn atal gweledigaeth San Steffan ar gyfer Brexit eithafol diangen a chyflawni canlyniad sydd yn amddiffyn allforion Cymreig, a ffermio a chynhyrchu Cymreig.

“Mae Plaid Cymru wedi ymrwymo i gyflawni’r weledigaeth orau posib i Gymru, ei phobl, ei hamgylchedd a'i heconomi. Edrychaf ymlaen at weithio gyda’r grŵp i gyflawni sicrwydd ar gyfer ein cenedl a’i dyfodol.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.