Rigolyn lleol, Dafydd Tomos, i ymladd isetholiad Cilycwm dros Blaid Cymru

Mae Dafydd Tomos wedi cael ei ddewis i ymladd isetholiad Cilycwm ar Fedi 22ain yn dilyn marwolaeth y diweddar, Tom Theopholis.

Ac yntau’n clerc gynt i Gyngor Cymunedol Cilycwm, mae Dafydd Tomos wedi datblygu dealltwriaeth gref o anghenion trigolion Cilycwm, ac mae ef wedi cyweddu ei ddadleuon dros yr angen i wella cysylltedd rhyngrwyd gyda gweithrediad anhunanol, yn cynnwys sefydlu mast Wi-Fi yn ei gau heb godi tâl.

 Dafydd_Tomos_and_Jonathan_Edwards_MP.JPG

Roedd Dafydd, fel cyn-gyfarwyddwr Grŵp Cymunedol Cilycwm, wedi goruchwylio buddsoddiadau mewn cyfleusterau ac adnoddu lleol yn cynnwys darpariaeth band eang a Rhaeadr Cwm. Ymysg ei flaenoriaethau mae’n ymrwymo i wella darpariaeth symudol a band eang, yn ogystal â hybu diwygiad ynghylch ceisiadau cynllunio yn y Cyngor ac ymgysylltiad democrataidd gyda phleidleiswyr.

Dywedodd Dafydd Tomos:

“Mae’n anrhydedd i sefyll fel ymgeisydd Plaid Cymru ar gyfer isetholiad ward Cilycwm yng Nghyngor Sir Gaerfyrddin.

“Hoffwn dalu teyrnged i wasanaeth y diweddar, Tom Theophilus. Gwasanaethodd y ward hon yn ffyddlon ac roedd ei farwolaeth ddisymwth yn golled i bawb roedd yn ei adnabod. Rwy’n ymgeisio fel Cynghorydd nesaf cymunedau Cilycwm, Llansadwrn a Llanwrda oherwydd credaf fod gen i’r profiad, ymrwymiad a’r awydd i wella anghenion yr ardal, ac i gyflawni buddion sylweddol i drigolion gogledd Sir Gaerfyrddin sydd yn rhy aml wedi eu hanwybyddu yn y gorffennol.

“Byddai’n anrhydedd i gynrychioli cymuned fy nghartref, ac edrychaf ymlaen at gyfarfod â chymaint o drigolion â phosib drwy’r ward ynghyd â gweithio i gyflawni ein huchelgeisiau."

Ychwanegodd Jonathan Edwards AS:

“Mae Dafydd Tomos yn llysgennad arbennig ar gyfer ward Cilycwm ac rwy’n falch iawn bod gan Blaid Cymru ymgeisydd cymunedol mor gryf yn sefyll drosom.

“A’i wreiddiau yng Nghilycwm, mae Dafydd wir yn canolbwyntio ar wella’r ardal a’r cyfleoedd sydd ar gael i’w thrigolion. Mae ei waith blaenorol fel clerc i’r Cyngor Cymunedol ac yn gyfarwyddwr Grŵp Cymunedol Cilycwm yn arwydd o’i brofiad a’i ymrwymiad i’r gymuned. Rwy’n siŵr y bydd yn cynorthwyo i roi llais gogledd Sir Gaerfyrddin wrth graidd Neuadd y Sir.

“Mae gan Dafydd hanes sicr o ymrwymiad anhunanol i’w gymuned, yn cynnwys darparu tir heb godi tâl er mwyn sefydlu mast Wi-Fi i wella cysylltedd yng Nghilycwm.

“Mae ethol arweinwyr cymunedol fel Dafydd Tomos yn hanfodol i barhau’r newidiadau sylfaenol sydd ar waith yn Neuadd y Sir ac sydd wedi derbyn canmoliaeth frwd gan y Swyddfa Archwilio Cymru am ei uchelgais a thryloywder.

“Edrychaf ymlaen at weithio gyda Dafydd i drosglwyddo buddion pellach i Gilycwm, Llansadwrn, Llanwrda a thrigolion gogledd Sir Gaerfyrddin.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.