Plaid Cymru yn sicrhau cytundeb cyllideb i Gymru gyfan sy’n buddsoddi mewn cymunedau, sectorau a phobl

Budget.jpg

Heddiw, cyhoeddodd Plaid Cymru gytundeb cyllideb a fydd yn sicrhau buddiannau i bawb yng Nghymru. Mae'r cytundeb, a gyhoeddwyd gan Ysgrifennydd Cabinet Cysgodol Plaid Cymru dros Gyllid a'r Economi Adam Price, yn buddsoddi mewn cymunedau, sectorau a phobl.

Dywedodd Adam Price fod y cytundeb yma yn dangos ymrwymiad Plaid Cymru i gyflawni eu haddewidion maniffesto a gwella bywydau pobl Cymru lle bynnag y bo modd. Dywedodd, deufis ar bymtheg ar ôl yr etholiad, fod mwy na 50% o ymrwymiadau gwariant mwyaf Plaid Cymru bellach wedi’i sicrhau yn llawn neu’n rhannol - record i unrhyw wrthblaid.

O ganlyniad i drafodaethau Plaid Cymru, mae Sir Gaerfyrddin a Chymru unwaith eto yn cymryd eu lle cyfiawn wrth gael budd o’r cytundeb. Mae’n cynnwys:

 • Uwchraddio gwasanaethau TrawsCymru o fws i gerbyd;
 • Cynllun Cymorth i Ffermwyr Ifanc
 • Cael gwared â’r tollau ar Bont Cleddau
 • Ymrwymiad i archwilio Metro newydd ar gyfer Dyffrynnoedd y Gorllewinol a Bae Abertawe, drwy edrych ar ddefnyddio Rheilffordd Dyffryn Aman sydd eisoes yn bod;
 • Arian ychwanegol ar gyfer yr Amgueddfa Genedlaethol sydd gyda’r Amgueddfa Wlân yn Nrefach Felindre;
 • Canolfan gofal cyfunol yn Aberteifi; a
 • Nawdd ar gyfer cydweithrediad rhanbarthol newydd rhwng awdurdodau lleol ar draws gorllewin Cymru sydd gyda heriau a chyfleoedd a rennir yn yr economi gwledig.

Mae’r cytundeb hwn ar ben y fargen sicrhaodd Adam Price a Phlaid Cymru'r llynedd a gyflawnodd nawdd ar gyfer ffordd osgoi Llandeilo, amgueddfeydd a chefnogaeth ychwanegol i fusnesau lleol.

Mae cytundeb cyllideb Plaid Cymru, a gyhoeddwyd heddiw, yn cynnwys:

 • 80 o nyrsys ardal newydd, £40m i wella gwasanaethau iechyd meddwl, buddsoddiad newydd mewn addysg feddygol yng ngogledd Cymru, canolfan ofal integredig yn Aberteifi ac ail-sefydlu gwasanaeth iechyd meddwl amenedigol yng Nghymru yn dilyn ymgyrch lwyddiannus gan Steffan Lewis
 • Buddsoddiad i hybu'r economi ledled Cymru, gan gynnwys Cronfa Paratoadau Brexit i fusnesau, cynllun grant i ffermwyr ifanc newydd, arian ychwanegol ar gyfer twristiaeth, a buddsoddiad mawr gwerth £30 miliwn mewn gorsaf bŵer ar gyfer ein diwydiant dur, fel y bu Bethan Jenkins AC yn ymgyrchu amdano.
 • £40m ychwanegol i'n prifysgolion a'n colegau, arian ychwanegol i'r Llyfrgell Genedlaethol, yr Amgueddfa Genedlaethol a Chyngor Llyfrau Cymru, a £2m i helpu i hyrwyddo cerddoriaeth yn ein hysgolion.
 • Buddsoddi mewn prosiectau buddsoddi cyfalaf pwysig ledled Cymru i gysylltu ein gwlad, gan gynnwys gwelliannau i'r A470 a'r A487, buddsoddiad yn natblygiad trydydd pont ar draws y Fenai, uwchraddio Gwasanaeth Traws Cymru o fws i fws moethus, cael gwared â thollau Pont Cleddau ac ymrwymiadau newydd gan Lywodraeth Cymru i archwilio i ymestyn Metro De Cymru i'r Rhondda Fach a chreu Metro newydd ar gyfer Bae Abertawe a gorllewin y Cymoedd.
 • Ymdrech o'r newydd i wneud Cymru y genedl wyrddaf - gan dorri trethi busnes 100% i gynlluniau hydro cymunedol, buddsoddiad newydd mewn pwyntiau gwefru cerbydau trydan, atlas newydd o ynni yng Nghymru a chynllun peilot blaendal gwydr a chaniau, fel mae Simon Thomas AC wedi bod yn pledio’r achos amdano.
 • Buddsoddiad ychwanegol o £15m ar gyfer yr iaith Gymraeg, gan gynnwys £10m ar gyfer Cymraeg i oedolion a hyrwyddo’r Gymraeg, £2m ar gyfer Mudiad Ysgolion Meithrin, £1m ar gyfer deunyddiau dysgu cyfrwng Cymraeg a £2m i sefydlu rhanbarth economaidd Arfor.

Wrth siarad am y cytundeb, dywedodd Ysgrifennydd Cabinet Cysgodol Plaid Cymru dros Gyllid a'r Economi Adam Price:

"Bydd cytundeb cyllideb Plaid Cymru yn cynnig manteision gwirioneddol i fywydau pobl - o wasanaethau bara menyn gan gynnwys y Gwasanaeth Iechyd a'n ffyrdd, at fodelau gofal newydd ac arloesol ac economi ranbarthol. Bydd cytundeb cyllideb Plaid Cymru yn golygu buddsoddi yn y pethau sy'n bwysig i bobl.

"Bydd ein cytundeb cyllideb yn golygu buddsoddiad mewn gwasanaethau Iechyd Meddwl, prifysgolion, diwylliant a'r iaith Gymraeg, twristiaeth ac amaethyddiaeth, ac yn rhanbarthau Cymru fel gogledd a gorllewin Cymru trwy ffyrdd, hyfforddiant meddygol, a dileu’r tollau ar Bont Cleddau. Mae hefyd yn golygu buddsoddiad mewn cymunedau unigol fel Rhondda Fach, na ddylid cael ei gadael allan o'r Metro, a hefyd unigolion dan anfantais trwy fesurau fel sicrhau cyllideb Cefnogi Pobl.

"Rydym yn rhwystredig fod y llywodraeth wedi gwrthod ein galwadau am weithredu ar faterion hanfodol megis y cap cyflog a ffioedd dysgu. Bydd yn rhaid i'r llywodraeth Lafur ateb i bobl Cymru am pam mae'n gwrthod gweithredu ei haddewidion maniffesto ei hun ar y materion hyn. Ond lle y gallwn ni, mae Plaid Cymru wedi sicrhau'r fargen orau i bobl Cymru.

"Mae'r cytundeb hwn yn dangos y gall Plaid Cymru, lle bynnag y bo modd, sicrhau buddiannau i bobl Cymru a chyflawni ei hymrwymiadau maniffesto. Dim ond deufis ar bymtheg ers yr etholiad, mae Plaid Cymru wedi sicrhau £0.5 biliwn ar gyfer ei hymrwymiadau maniffesto trwy gyfrwng cytundebau cyllideb a'r Compact i Symud Cymru Ymlaen. Bydd cyhoeddiad ar y Compact yn cael ei wneud maes o law.

"Dim ond deufis ar bymtheg i mewn i’r tymor Cynulliad yma, mae dros 50% o'n hymrwymiadau gwariant mawr o’n maniffesto bellach wedi'u sicrhau'n llawn neu'n rhannol – record i unrhyw wrthblaid. Bydd Plaid Cymru yn parhau i orfodi'r llywodraeth i weithredu er lles pobl Cymru. Os mai dyma'r hyn y gallwn ei gyflawni mewn gwrthblaid, dychmygwch beth allem ni ei gyflawni mewn llywodraeth."


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.