13,874 o eiddo gyda band eang annigonol yn Nwyrain Caerfyrddin a Dinefwr

ethernet-header.jpg

Mae Jonathan ac Adam wedi galw am ymdrechion mwy mentrus gan Lywodraeth Cymru a darparwyr band eang i fynd i’r afael â chasgliadau damniol adroddiad Grŵp Seneddol Trawsbleidiol ar Isadeiledd Prydeinig sydd yn dwyn y teitl ‘'Broadband 2.0: The case for automatically compensating broadband customers'.

Mae’r AS Jonathan Edwards yn gyd-lofnodwr o’r adroddiad a amlygodd problemau helaeth a systemig gyda’r ddarpariaeth o fand eang drwy’r DU, ond nodwyd mai Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr yw’r etholaeth waethaf yn y DU am gyflymderau lawr lwytho.

Yn adleisio dadleuon a wnaethpwyd yn flaenorol gan Mr Edwards ar gyfer rhwymedigaeth gyffredinol gan ddarparwyr band eang, ac yn dilyn pwysau gan Lywodraeth y DU, mae BT bellach wedi sicrhau isafswm cyflymder band eang cyffredinol o 10 Mb/s. Serch hynny, barnodd yr adroddiad y byddai cymaint â 6.7 miliwn- 13,874 yn Sir Gaerfyrddin- o gysylltiadau band eang efallai yn methu derbyn cyflymderau dros 10 Mb/s, a galwodd am delerau statudol i sicrhau fod darparwyr band eang yn atebol i’r gyfraith ynglŷn ag ansawdd eu gwasanaeth ac iawndaliadau i’r defnyddwyr,

Yn ogystal fe alwodd yr adroddiad i Ofcom gymryd rhan fwy gweithredol wrth arolygu’r ddarpariaeth o fand eang, ac yn arbennig, y trosglwyddiad o iawndal i’r defnyddwyr gan ddarparwyr band eang petai nhw’n methu cwrdd â’r safonau trosglwyddo.

Dywedodd AS Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr, Jonathan Edwards:

“Rwy’n hynod o siomedig gan ddarganfyddiadau’r adroddiad sydd wedi dangos dull diddychymyg gan ddarparwyr band eang yn Nwyrain Caerfyrddin a Dinefwr, ac yn wir ledled Sir Gaerfyrddin. Mae’r adroddiad yn amlinellu yn glir sut mae Sir Gaerfyrddin yn bendant yn y lôn araf o gymharu â gweddill y DU.

“Yn tanlinellu hanes ofnadwy darparwyr band eang a Llywodraeth Llafur Cymru yw’r ffaith bod rhaglenni isadeiledd band eang sydd eisoes yn bod yn aml yn esgeuluso cymunedau gwledig, lle ymddangosir fod cysylltedd band eang gwledig o bwys eilradd mewn brys dan ddylanwad ardaloedd trefol i gwrdd â thargedau.

“Mae yna heriau niferus i’n cymunedau gwledig yma yn Sir Gaerfyrddin, ond hefyd ar draws Cymru. Byddai sicrhau rhwymedigaeth gwasanaeth cyfartal a darpariaeth effeithiol o fand eang mewn ardaloedd gwledig yn un gam i sicrhau fod cymunedau gwledig yn gallu cwrdd â’r heriau yma. Ni ddylid cosbi ein cymunedau yn y ddarpariaeth o gysylltedd band eang oherwydd eu daearyddiaeth.”

Ychwanegodd yr Aelod Cynulliad Adam Price:

“Rwy’n cefnogi’r egwyddor y dylai Ofcom archwilio rhoi iawndal yn awtomatig i gwsmeriaid band eang sydd yn gyson yn methu â derbyn y cyflymder y maent yn talu amdano.

“Fe all cysylltiadau band eang araf ac annibynadwy adael cwsmeriaid a chwmnïoedd gwledig dan anfantais sylweddol. Dylid ystyried band eang yn wasanaeth hanfodol i’n cymunedau gwledig a byddwn y parhau i hyrwyddo’r mater yma dros y misoedd nesaf er mwyn sicrhau fod Sir Gaerfyrddin yn gallu dal i fyny a heb ei gadael ar ôl yn y dyfodol.”

DIWEDD


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.