Tlodi yn gwaethygu yng Nghymru

Mae Jonathan Edwards AS wedi rhybuddio bod angen gweithredu, nid geiriau, gan y Llywodraeth Llafur Cymreig i fynd i’r afael â’r lefelau ofnadwy a difrifol o dlodi yng Nghrymu.

Nododd yr adroddiad, a gyhoeddwyd gan y felin drafod annibynnol Y Sefydliad Bevan, bod 23% o bobl yng Nghymru yn byw mewn tlodi, yn cynnwys codiad o bensiynwyr yn byw mewn tlodi i 17%- neu 100,000 o bensiynwyr. Tra yn ôl pob golwg mae’r lefelau o dlodi plant wedi cwympo yn genedlaethol, mae 29% o blant yng Nghymru o hyd mewn sefyllfa o dlodi ar ôl costau tai.

Mae rhai ardaloedd o Sir Gaerfyrddin yn parhau yn waeth na’r cyfartaledd cenedlaethol, gyda threfi ôl-ddiwydiannol megis Rhydaman yn dioddef o lefelau tlodi plant sydd mor uchel â 35% yn ôl ffigyrau diweddaraf gan y sefydliad End Child Poverty.

Dywedodd AS Plaid Cymru Jonathan Edwards:

“Rwy’n hynod o drist a siomedig i glywed am yr adroddiad hwn. Mae tlodi, mewn unrhyw ffurf, yn annerbyniol ac mae’n fater go iawn yn ein cymunedau mwyaf difreintiedig. Mae’n gweithredu fel angor sy’n cyfyngu ar obeithion ac uchelgeisiau'r ifanc a hŷn.

“Cefais fy synnu i weld yr adroddiad hwn yn nodi bod bron traean o’n plant yn byw mewn tlodi yng Nghymru. Caiff pensiynwyr sydd wedi talu eu dyledion bellach eu tynnu i dlodi mewn niferoedd cynyddol- gyda chynnydd o 14% i 17%- yn y tair blynedd diwethaf.

“Mae angen i’r Llywodraeth Llafur Cymreig a Llywodraeth y DU ateb cwestiynau ynglŷn â methiant llwyr y system i gynorthwyo’r mwyaf bregus. Y DU yw un o wledydd fwyaf cyfoethog y byd, ond eto dau gan filltir o San Steffan a Llundain, mae traean o blant Rhydaman yn byw mewn tlodi. Mae angen datganoli pwerau economaidd a nawdd cymdeithasol o San Steffan er mwyn i ni gwrdd ag anghenion cymunedau Cymru.

“Mae angen fynd i’r afael â’r cwestiwn o onestrwydd, neu’r diffyg cyfiawnder a thegwch yn ein cymdeithas ynghylch safonau byw a chyfleoedd. Mae’r adroddiad yma yn darlunio sefyllfa hynod o ofnadwy yng Nghymru, a ni allwn- a ni ddylwn- orfod derbyn sefyllfa barhaol fel y mae hi. Un bydd yn gweld y mwyaf bregus yn ein cymdeithas yn parhau mewn tlodi."


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.