Jonathan - Llythyr aroged at Jeremy Corbyn

education.jpg

Mae Aelod Seneddol Jonathan Edwards yn ysgrifennu llythyr agored at Jeremy Corbyn yn dilyn aelodau plaid Llafur yn ymgyrchu gyda UKIP yn erbyn addysg trwy gyfrwng Cymraeg.


Annwyl Jeremy,

Aelodau o’r blaid Lafur yn ymgyrchu gyda UKIP yn Sir Gaerfyrddin

Ysgrifennaf lythyr agored i dynnu eich sylw at weithgareddau actifyddion y blaid Lafur yn Sir Gaerfyrddin, a fydd yr wyf yn gwybod ar ôl gweithio gyda chi dros nifer o flynyddoedd, yn achosi cryn bryder i chi.

Ers i mi gael fy ethol i Dŷ’r Cyffredin, mae’r ddau ohonom wedi ymgyrchu dros faterion sylfaenol megis iawnderau dynol; diogelu’r lleiafrifoedd; amrywiaeth crefyddol a diwylliannol; undod gyda’r gweithwyr; polisi dramor moesegol; heddwch a diarfogi byd-eang. Rwy’n gwybod bod y gwerthoedd yma o bwys sylfaenol i chi fel gwleidydd blaengar. Uwchlaw popeth, safwn ar lwyfan cyffredin yn erbyn gwleidyddiaeth yr asgell dde eithafol sydd yn selio ei gwleidyddiaeth ar beri ymraniad a chasineb, ac yn benodol, targedu lleiafrifoedd.

Mae’n ofid imi eich hysbysu am weithgareddau aelodau ac actifyddion y blaid Lafur yn etholaeth Llanelli mewn cysylltiad ag addysg drwy gyfrwng y Gymraeg ym mhentref Llangennech.

Rwy’n siŵr y byddwch yn gyfarwydd â strategaeth addysg Llywodraeth Lafur Cymru i hyrwyddo a chynyddu'r ddarpariaeth o addysg ddwyieithog fel rhan o'i strategaeth i gyflawni un filiwn o siaradwyr Cymraeg. Mae’r iaith Gymraeg yn wynebu heriau arwyddocaol yn y fro Gymraeg traddodiadol- symptom cymdeithasol o ddirywiad economaidd gan fod rhaid i’n bobl ifanc symud er mwyn dod o hyd i waith ystyrlon. Mae cynyddu’r ddarpariaeth o addysg ddwyieithog yn rhan allweddol o’r strategaeth a gefnogir gan y blaid Lafur a Phlaid Cymru ar lefel cenedlaethol.

Yn anffodus, mae’r blaid Lafur yn Llanelli wedi cynnal ymgyrch ffiaidd ac ymrannol yn erbyn cynlluniau’r Cyngor lleol dan arweiniad Plaid Cymru i weithredu polisi a gychwynnwyd gan weinyddiaeth y Cyngor a oedd dan arweiniad y blaid Lafur ar yr adeg honno a gymeradwywyd gan Lywodraeth Lafur Cymru. Cefais fy hysbysu gan drigolion lleol bod rhieni sydd wedi cefnogi’r cynlluniau wedi eu dychryn gan actifyddion lleol.

Efallai'r hyn fydd yn fwy syfrdanol i chi yw’r ffaith bod un Cynghorydd Sir Llafur wedi cyfeirio at addysg ddwyieithog fel "apartheid" yn ystod dadl yn y Cyngor lleol. Mae’r gweithredoedd yma heb os wedi eu dylanwadu gan ystyriaethau gwleidyddol wrth i ni nesáu at etholiadau’r awdurdod lleol eleni. Mae Plaid Cymru yn dal y ddwy sedd Cyngor Sir yn Llangennech.

Rwy’n gwybod y bydd yn achos o bryder dwys i chi bod y blaid Lafur yn Llanelli yn cydlynu ymdrechion yn weithredol gyda UKIP yng nghymuned Llangennech. Yn ddiweddar bu’r Aelod Cynulliad UKIP Neil Hamilton yn ymgyrchu gyda Llafur yn Llangennech- ymweliad rydym bellach yn gwybod a gydlynwyd ar y cyd ag ymgeisydd swyddogol y Blaid Lafur ar gyfer ward Llangennech. Caiff aelodau o’r blaid Lafur sydd yn ymddangos mewn lluniau ar y cyfryngau cymdeithasol yn gwisgo rhosedi’r blaid Lafur eu gweld hefyd yn y llun gyda Neil Hamilton o UKIP. At hynny, mae sylwadau diweddar i’r wasg leol gan gefnogwr Llafur yn Llangennech yn awgrymu y bydd eich plaid yn cystadlu etholiadau Cyngor Cymunedol Llangennech mewn ymgyrch ar y cyd â UKIP.

Yn olaf, ac efallai fwyaf gwarthus, rwyf wedi gweld bod y cefnogwr Llafur sydd yn trefnu’r ymgyrch ar y cyd â UKIP wedi rhannu lluniau affwysol o’r Te Parti a Chynghrair Amddiffyn Lloegr ar gyfryngau cymdeithasol.

Yn anffodus, nid yw un o’r materion a grybwyllwyd yn fy synnu. Y rhagfarn gyfundrefnol gwrth-Gymreig gan Lafur yn lleol yw’r rheswm pam mae gwleidyddwyr dosbarth gweithiol fel minnau yn darganfod eu cartref naturiol gyda Phlaid Cymru. Fodd bynnag, o ystyried eich safbwynt egwyddorol ar y materion yma, rwy’n siŵr y bydd yn fraw i chi glywed am weithgareddau cynrychiolwyr eich plaid. At hynny, gyda’r gweithgareddau yma yn digwydd o fewn etholaeth eich Ysgrifennydd Cysgodol ar Amddiffyn, rwy’n siŵr y byddwch eisiau sicrhau nad yw eich Cabinet Cysgodol yn cael ei ddwyn i anfri oherwydd y cysylltiadau agos a phryderus â UKIP.

Gobeithiaf y byddwch chi, fel minnau, yn ystyried mai’r frwydr yn erbyn anoddefgarwch, rhagfarn a’r asgell dde eithafol yw frwydr ein hoes. Os ydym am lwyddo mae’n angenrheidiol i beidio â chyfaddawdu yn ein gwrthwynebiad o’r wleidyddiaeth o gasineb ac ymraniad.

Gofynnaf i chi, fel Arweinydd y Blaid Lafur, i ymchwilio gweithgareddau aelodau’r blaid Lafur yn etholaeth Llanelli er mwyn sicrhau na chaiff llais a barnau’r asgell dde eithafol llwyfan yn aelodaeth eich plaid neu’r rheiny sydd yn ceisio grym cyhoeddus yn enw eich plaid.

Yn gywir iawn,

Jonathan Edwards MP
Carmarthen East and Dinefwr


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.