Rheolau ambiwlans wedi newid ond amseroedd ymateb heb eu cwrdd o hyd

Er i Lywodraeth Cymru newid y ffordd y mae ambiwlansys yn ymateb i alwadau, amlygodd ffigyrau diweddar mai Hywel Dda oedd yr unig ardal bwrdd iechyd yng Nghymru a fethodd i gwrdd â’r targed ynghylch ymateb i alwadau gyda bygwth bywyd.

Ym mis Medi fe newidiodd Llywodraeth Cymru'r ffordd y maent yn blaenoriaethu galwadau brys a chyflwynwyd system Coch, Melyn a Gwyrdd i ddosbarthu ceisiadau am ambiwlans. Trwy wneud hynny fe gadwyd y targed i weld 65% o’r holl alwadau Coch- y rheiny gyda “perygl buan o farwolaeth”- yn derbyn ymateb o fewn 8 munud.

O fewn Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, dangoswyd y ffigyrau am ddau fis cyntaf y system newydd mai dim ond 57.6% o’r holl alwadau dosbarth Coch ym mis Hydref a derbyniodd ymateb ambiwlans o fewn 8 munud yn erbyn cyfartaledd gwladol Cymru o 66.7%.

Ym mis Tachwedd fe leihaodd y bwlch ychydig, ond gyda 63.2% o alwadau gyda bygwth bywyd yn derbyn ymateb o fewn 8 munud, hwn oedd y perfformiad gwaethaf yng Nghymru yn erbyn cyfartaledd gwladol y cyflymder ymateb o 70.8%.

Ambulance

Mae’r cyn Aelod Seneddol ac ymgeisydd Plaid Cymru i’r Cynulliad Cenedlaethol, Adam Price, wedi holi p’un ai bod angen cynnig adnoddau ychwanegol o fewn ardal y bwrdd iechyd lleol, a galwodd am ailosod y data ar lefel sirol.

Dywedodd ymgeisydd Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr:

“Bron i flwyddyn yn ôl roedd amseroedd ymateb ambiwlans o fewn ardal Hywel Dda yn agos i gyfartaledd Cymru. Nid oedd hwnnw’n ffigwr dda, ac roedd yn bell islaw’r targed a sefydlwyd gan Lywodraeth Cymru, ond mae’n debyg nawr bod ein gwasanaeth lleol yn cwympo yn ôl i gymharu ag ardaloedd bwrdd iechyd eraill.

“Mae Plaid Cymru eisoes wedi cwestiynu uchelgais y Llywodraeth Gymreig Llafur ar ôl iddynt gadw eu targed o 65% er mwyn i alwadau gyda bygwth bywyd derbyn ymateb o fewn 8 munud, tra bod gan yr Alban a Lloegr targed o 75% ar gyfer y galwadau brys hynny. Ond, yn fwy pryderus, yw bod cyfran o alwadau dosbarth coch wedi cymryd fwy na 20 munud.

“Mae angen gofyn cwestiynau ynglŷn â pham mai ardal Hywel Dda sydd gyda’r perfformiadau ambiwlans gwaethaf yng Nghymru a beth gall y Gwasanaeth Ambiwlans wneud i gau bwlch yr amseroedd ymateb.”

Fel rhan o newidiadau’r ymatebion ambiwlans, mae’r ystadegau dim ond ar gael ar lefel bwrdd iechyd. Cyn y newidiadau, roedd y data ar gael ar lefel sirol. Felly cafodd gwybodaeth ar gyfer Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro a Cheredigion ei chofnodi ar wahân. Dywedodd Adam Price bod angen adfer y lefel ychwanegol o ddata yma. Meddai:

“Gyda’r bwriad o gynllunio ac arolygu, roedd yn ddefnyddiol iawn bod y data ar gael ar lefel sirol. Mi fyddai’r system hen yn dangos targedau’r amseroedd ymateb ar gyfer pob sir ac mi fyddai’n egluro lle'r oedd angen i’r gwasanaeth ambiwlans wella ar ei berfformiad.

“Ond nawr fodd bynnag, gellir cael cyfradd ymateb o 100% yn Sir Benfro a dim ond cyfradd ymateb o 30% yn Sir Gaerfyrddin, ond mi fyddai problem mor amlwg mewn un sir yn cael ei guddio gan gyfartaledd rhanbarthol. Yn fy marn i, mae angen adfer y data ar lefel sirol drwy gyhoeddi’r amseroedd ymateb ambiwlans.

“Yn ystod fy amser fel Aelod Seneddol cefais y fraint o fynd ar ddyletswydd gyda gweithwyr ambiwlans yn yr etholaeth. Mae gen i barch dwys ac edmygedd mawr at y gwaith maent yn cyflawni. Mae gan Lywodraeth Cymru a’r Gwasanaeth Ambiwlans ddyletswydd i sicrhau bod y gweithwyr ambiwlans yn derbyn cefnogaeth ac adnoddau i gwrdd ag ac i drechu targedau’r amser ymateb a fydd, yn y pen draw, yn achub mwy o fywydau.”

DIWEDD


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.