Achos cadarnhaol i gadw’r Canolfan Cyswllt Clinigol yn Llangynnwr

ambulance.jpg
Adam Price AC a Jonathan Edwards AS yn ymuno â Chomisiynydd yr Heddlu Dafydd Llywelyn i ddiogelu swyddi lleol.

Dywedodd y gwleidyddion lleol Adam Price a Jonathan Edwards fod achos cadarnhaol i gadw gwasanaethau ambiwlans yn Sir Gaerfyrddin. Mae eu sylwadau yn sgil yr ymarfer gwerthuso a gyflawnwyd gan Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans Cymru ynghylch dyfodol ei gwasanaethau.

Ar hyn o bryd mae’r Canolfan Cyswllt Ambiwlans wedi'i leoli yn Llangynnwr ac mae'n cyflogi tua 160 aelodau o staff yn ei gwasanaethau ymateb brys a throsglwyddo cleifion.

Mae Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans Cymru yn ymgynghori ar dair cynnig:

  • Dim newid i’r weithred bresennol
  • Canolfan gweithredu deuol gyda Heddlu Dyfed Powys yn Llangynnwr
  • Dewis o dri gwasanaeth ym Mhen-y-bont ar Ogwr gyda Heddlu De Cymru a Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru.

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin a Chomisiynydd yr Heddlu, Dafydd Llywelyn, eisoes wedi cyfarfod â’r Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Ambiwlans i drafod cyfleoedd yn y dyfodol ar gyfer cadw’r gwasanaeth yn y sir.

Cyfarfu’r Aelod Cynulliad Adam Price â chynrychiolwyr yr Ymddiriedolaeth Ambiwlans a'r Undeb Llafur yn y Cynulliad Cenedlaethol. Dywedodd bod y trafodaethau wedi dangos yr oedd achos i ymestyn gwasanaethau yn Llangynnwr.

Cynhelir cyfarfod o Fwrdd Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans Cymru ar ddiwedd mis Mawrth i drafod yr ymatebion i'r ymarfer gwerthuso a gwblhawyd ar ddydd Gwener 3ydd o Fawrth.

Yn siarad ar ôl cyflwyno ei ymateb ffurfiol, dywedodd Aelod Cynulliad Plaid Cymru Adam Price:

"Rwyf wedi cael gwybod gan gynrychiolwyr y Gwasanaeth Ambiwlans eu bod wedi derbyn ymgysylltiad cadarnhaol a chynhwysfawr gan ein Comisiynydd Heddlu a Chyngor Sir Caerfyrddin a oedd, meddent, yn rhoi fwy o opsiynau iddynt ystyried yn ychwanegol at eu tri chynnig cychwynnol.

"Yn seiliedig ar fy nealltwriaeth o’r cynigion ychwanegol, mae'n ymddangos bod achos cadarnhaol iawn o blaid cadw a hyd yn oed ehangu gwasanaethau Ambiwlans yn Sir Gaerfyrddin.

"Mae Jonathan Edwards a minnau bellach wedi cyflwyno ein hymateb sy'n amlinellu'r dadleuon allweddol a gyflwynwyd i ni gan undebau llafur a'r gweithlu o blaid cadw'r ganolfan gyswllt glinigol yn Llangynnwr."

Ychwanegodd Jonathan Edwards AS:

"Mae ein hymateb i'r Gwasanaeth Ambiwlans yn canolbwyntio ar y dadleuon economaidd a chlinigol o blaid cadw gwasanaethau yn Llangynnwr. Mae aelodau staff wedi nodi i ni nad ydynt yn gweld unrhyw fanteision clinigol neu welliannau cleifion drwy symud i Ben-y-bont ar Ogwr.

"Mae’r wybodaeth rydym wedi casglu yn awgrymu y byddai rhaid i fwy na hanner y gweithlu presennol chwilio am gyflogaeth arall os caiff y gwasanaethau eu symud. Rydym hefyd yn gwybod y byddai canoli gwasanaethau i goridor yr M4 yn effeithio’n anghyfartal ar staff sy'n fenywod. Mae hyn yn bryder dwys i Adam a minnau. Diolch byth, fodd bynnag, mae’r holl drafodaethau a chyfarfodydd rydym wedi cael wedi ein galluogi i gyflwyno achos cadarnhaol o blaid Llangynnwr.

"Roedd yr Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Ambiwlans yn arbennig llawn edmygedd o ymrwymiad y Cyngor Sir a'r Comisiynydd Heddlu sy’n cydweithio'n agos i gyflwyno gweledigaeth gyffrous ar gyfer y gwasanaeth yn y sir. Rydym yn edrych ymlaen at weld canlyniadau'r ddeialog hon."

Roedd Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Dafydd Llywelyn hefyd wedi cyfarfod â’r Ymddiriedolaeth Ambiwlans. Ychwanegodd Comisiynydd Llywelyn:

"Mae'n deg i ddweud nad ydw i a fy nghyd cynrychiolwyr etholedig yn Sir Gaerfyrddin yn gadael un garreg heb ei droi yn ein hymdrech i sicrhau dyfodol canolfan gyswllt glinigol Llangynnwr sydd wedi ei lleoli yn bresennol ym mhencadlys yr heddlu.

"Mae llawer o bosibiliadau ar gyfer gwasanaethau brys, megis yr heddlu, i gael mwy o bartneriaethau gyda gwasanaethau ambiwlans. Dyna pam rwyf yn gweithio gyda WAST i wireddu gweledigaeth ar gyfer gwasanaethau gwell a hyd yn oed estynedig yn Llangynnwr.

"Yn hytrach na chanoli gwasanaethau oddi wrth ardaloedd gwledig gorllewin Cymru, rwyf am sicrhau fod gorllewin Cymru yn ganolfan ragoriaeth.

"Mae fy nhrafodaethau gyda'r gwasanaeth ambiwlans wedi cyflwyno mwy o gyfleoedd iddynt ystyried. Rwy'n gwybod y gall Sir Gaerfyrddin cynnig popeth sydd angen ar y gwasanaeth ambiwlans i gwrdd â gofynion y gwasanaeth yn y dyfodol."

DIWEDD


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.