Canoli Gwasanaethau Brys yn peryglu swyddi lleol

ambulance.jpg

Mae’r Aelod Cynulliad Adam Price a’r Aelod Seneddol Jonathan Edwards wedi mynegi eu pryder ynglŷn â chanoli gwasanaethau cyhoeddus sydd, meddai nhw, yn peryglu swyddi lleol.

Mae eu sylwadau yn ymateb i ymgynghoriad a gyhoeddwyd gan Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans Cymru sydd yn cynnig symud ei Chanolfan Gyswllt Glinigol i Ben-y-bont ar Ogwr o’i lleoliad presennol yn Llangynnwr lle cyflogir 160 o staff.

Mae yna tri Chanolfan Cyswllt Clinigol yng Nghymru, un wedi lleoli ym mhob un o’r tri rhanbarth Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans Cymru, sef Llangynnwr, Llanfairfechan a Chwmbrân.

Mae Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans Cymru yn ymgynghori ar dair cynnig:

  1. Dim newid i’r weithred bresennol
  2. Canolfan gweithredu deuol gyda Heddlu Dyfed Powys yn Llangynnwr
  3. Dewis o dri gwasanaeth ym Mhen-y-bont ar Ogwr gyda Heddlu De Cymru a Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru.

Dywedodd y gwleidyddion Plaid Cymru sy'n cynrychioli ardal Llangynnwr y byddai'r dewis i ganoli gwasanaethau yn effeithio ar gyflogaeth leol a'r economi leol, yn ogystal ag o bosibl lleihau gwybodaeth ddaearyddol y rhai sy'n ymdrin â’r galwadau. Dywedodd Mr Price a Mr Edwards y byddant yn ymgysylltu yn gadarnhaol â'r undebau a'r Ymddiriedolaeth Ambiwlans yn ystod y cyfnod ymgynghori.

At hynny, fe gododd Arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood AC bryderon am ganoli swyddi gyda'r Prif Weinidog yn y Cynulliad Cenedlaethol Cymru heddiw.

Dywedodd yr Aelod Cynulliad Adam Price:

"Rwy'n pryderu’n fawr am y cynnig i symud swyddi o Sir Gaerfyrddin er mwyn ond eu canoli ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

"Gyda llawer o weithwyr yn teithio i Langynnwr o bob rhan o Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro a Cheredigion, byddai symudiad o'r fath, yn debygol iawn o effeithio ar gyflogaeth leol a'r economi leol. Swyddi lleol fydd mewn perygl os bydd y symudiad mynd yn ei flaen.

"Mae’r ohebiaeth derbyniais gan yr Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Ambiwlans yn awgrymu ei bod yn agored iawn i dderbyn syniadau gan staff am y ffordd ymlaen. Mae'r math hwn o agwedd gadarnhaol yn hollol hanfodol er mwyn cyflawni canlyniad llwyddiannus i'r ymgynghoriad hwn.

"Rydym yn edrych ymlaen at gyfarfod gyda chynrychiolwyr yr Ymddiriedolaeth Ambiwlans a'r undebau llafur yn y dyddiau nesaf i ddysgu mwy am y cynigion. Fodd bynnag, byddwn yn gwneud beth bynnag y gallwn i ddiogelu cyflogaeth leol."

Ychwanegodd yr Aelod Seneddol Jonathan Edwards:

"Nid ydym yn ymwybodol o unrhyw rhesymu clinigol y tu ôl i'r penderfyniad i ystyried canoli swyddi allan o Sir Gaerfyrddin. Ar yr olwg gyntaf, mae'n ymddangos bod yr ystyriaethau yma yn seiliedig ar arbedion ariannol yn unig. Fodd bynnag rydym angen gwybodaeth bellach gan yr Ymddiriedolaeth Ambiwlans ynglŷn â hyn.

"Mae adleoli swyddi o orllewin Cymru yn peryglu lleihau gwybodaeth leol y rhai sy’n ymdrin â galwadau clinigol, sydd yn hanfodol gyda galwadau ambiwlans.

"Tra ein bod yn cwrdd ag Ymddiriedolaeth Ambiwlans a chynrychiolwyr undebau, hoffwn sicrhau’r gweithwyr ar y safle yn Llangynnwr fod croeso iddynt gysylltu â Adam a minnau ar unrhyw adeg os ydynt angen unrhyw gefnogaeth."


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.