Mae’n debyg y bydd 24 o ardaloedd digyswllt symudol yn cael eu troi ymlaen

Yn fuan mi fydd pedair ar hugain o ardaloedd yn Nyffryn Tywi sydd wedi eu dosbarthu yn bresennol fel ‘ardaloedd digyswllt’ ynghylch signal ffonau symudol yn mwynhau’r cyfleustra a gynigir gan gysylltedd. Dywedodd yr AS Jonathan Edwards y bydd mast ffôn symudol newydd yn cael ei godi ym mhentref Llanfynydd yn yr wythnosau nesaf.

Bydd rhwydweithiau’r pedwar cwmni symudol mawr- EE, Vodafone, O2 a Three- ar gael o’r mast newydd unwaith y mae’n weithredol. Fe gadarnhaodd Arqiva- y cwmni sy’n ymgymryd â gwaith yr ardaloedd digyswllt ar ran Llywodraeth y DU- y newyddion i Mr Edwards yr wythnos hon.

Mae’r newyddion wedi derbyn croeso cymysg gan yr AS dros Ddwyrain Caerfyrddin a Dinefwr wrth i Arqiva hefyd gyhoeddi y maent yn methu mynd ymlaen a’r mast symudol newydd ym mhentref Myddfai y tu allan i Lanymddyfri, er iddynt dderbyn caniatâd cynllunio gan y parc cenedlaethol. Dywedodd Jonathan Edwards, sydd wedi bod yn arwain yr ymgyrch i ‘Cysylltu Sir Gaerfyrddin’ bod y newyddion wedi ei siomi a'i fod wedi ysgrifennu yn uniongyrchol at yr Ysgrifennydd Gwladol i ofyn am ei ymyriad personol i sicrhau’r mast ym Myddfai.

Mae’r Prosiect Seilwaith Telathrebu Symudol (MIP) a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf 2013 yn brosiect gwerth £150 miliwn rhwng Llywodraeth y DU a’r cwmnïau symudol mawr i ddarparu isafswm o gysylltiad ail genhedlaeth (2G) i’r trigolin mewn ardaloedd digyswllt. Roedd Sir Gaerfyrddin wedi rhestri fel cam 3 ar gynllun pum cam.

Mae angen cyfuno a chadarnhau nifer o elfennau er mwyn gwireddu mast MIP ar y safle dewisedig. Maent yn cynnwys gallu i gyflenwi’r ardaloedd digyswllt, tirfeddiannwr sy’n fodlon gosod prydles ar rent economaidd am 20 mlynedd, cysylltiadau a rhwydweithiau’r pedwar cwmni symudol mawr, mynediad ar gyfer adeiladwaith a chynnal a chadw cyfredol, llwybr cyflenwad pŵer sydd ar gael yn economaidd gyda’r ffyrddfreintiau angenrheidiol, ac yn olaf, cefnogaeth gymunedol a chaniatâd cynllunio.

Dywedodd Jonathan Edwards bod modd goresgyn yr heriau yma ym Myddfai petai Llywodraeth y DU ddim mor awyddus i atal y cynllun ym mis Mawrth. Dywedodd yr AS Plaid Cymru:

“Mae’n newyddion eithriadol o gadarnhaol y bydd 24 o ardaloedd digyswllt yn Nyffryn Tywi yn fuan yn mwynhau’r cyfleustra a gynigir gan gysylltedd. Fe fydd y pedwar prif ddarparwyr yn cynnig cysylltiad o’r safle gydag un cwmni yn bendant yn cynnig cysylltiad 3G.

“Ar ôl cwrdd â chynrychiolwyr o Vodafone cyn y Nadolig rwyf bellach wedi cael cyfle i gwrdd â thri o’r pedwar cwmni ffôn mawr i bwyso’r achos dros fwy o ddarpariaeth yn fy etholaeth.

“Roedd derbyn cadarnhad y bydd y gwaith yn cychwyn ar fast Llanfynydd ym mis Chwefror yn gam arbennig i drigolion yr ardal.

“Fodd bynnag, mae rhaid llyncu’r newyddion chwerw gyda’r newyddion melys. Cefais fy hysbysu na fydd holl gydrannau’r cynllun yn cael eu cwrdd erbyn y dyddiad cau ym mis Mawrth yn safle Myddfai. Mae’n hynod o siomedig ac rwyf wedi gwneud cynrychioliadau ger bron yr Ysgrifennydd Gwladol i ofyn iddo ymyrryd yn bersonol i sicrhau cwblhad y safle ym Myddfai.

“Mae’r cynllun eisoes wedi siomi’r disgwyliadau gyda nifer o safleoedd ar draws Gymru heb eu cyflawni. Mae’n ymddangos bod heriau technegol y cynllun, megis trawsyriant y cysylltiad i rwydwaith y darparwyr symudol yn ein hardal wledig, yn rhy fawr i’w goresgyn o fewn y gyllideb a’r raddfa amser a sefydlwyd gan y llywodraeth.

“Petai’r llywodraeth ddim mor awyddus i derfynu’r cynllun ym mis Mawrth, byddai modd goresgyn y clwydi er mwyn cychwyn y safle ym Myddfai. Rwyf eisiau i’r llywodraeth gwneud ei gorau glas dros ogledd Sir Gaerfyrddin.”

DIWEDD


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.