Plaid Sir Gâr yn lansio maniffesto lleol

Council-Election-Welsh.jpg

Ers cymryd at arweinyddiaeth Cyngor Sir Gâr yn 2015, mae Plaid Cymru wedi adfer enw da'r cyngor ac wedi gosod y sir ar y ffordd tuag at ddyfodol ffyniannus a diogel.

Mae mwy na £200m yn cael ei fuddsoddi dros bum mlynedd mewn prosiectau cyffrous i greu cannoedd o swyddi sy'n talu'n dda, i helpu i gadw pobl ifanc yn eu cymunedau – mewn trefi a chefn gwlad.

Bydd Sir Gâr yn cael budd enfawr o Ddêl £1.3b Bae Abertawe, lle bu’r Cyng. Emlyn Dole o Blaid Cymru yn chwarae rhan flaenllaw. Mae'r Ddêl yn cynnwys y Pentref Llesiant a Gwyddorau Bywyd yn Llanelli, strategaeth arloesol i ddatblygu sgiliau, a chefnogaeth ar gyfer Yr Egin - pencadlys newydd arfaethedig ar gyfer S4C yng Nghaerfyrddin, lle mae’r gwaith eisoes wedi dechrau.

Mae angen ysgolion, cyfleusterau hamdden a thai safonol ar deuluoedd ifanc. Mae cynllun a luniwyd gan y Blaid o sicrhau cymysgedd o 1,000 o dai fforddiadwy erbyn 2021 wedi dechrau ers tro. Fel rhan o'r strategaeth hon, bydd 60 o dai cyngor yn cael ei adeiladu yn fuan - am y tro cyntaf ers degawdau. Bydd blaenoriaeth yn cael ei roi i drigolion lleol.

Mae Plaid Cymru wedi diogelu ysgolion rhag y toriadau llym mewn gwariant cyhoeddus gan Lywodraeth Lafur Cymru a’r Llywodraeth Dorïaidd yn Llundain. Bydd buddsoddi mewn ysgolion yn parhau, mwy o ddefnydd yn cael ei wneud o adeiladau ysgolion fel cyfleusterau cymunedol, a chamau’n cael eu cymryd i leddfu effaith tlodi ar ddisgyblion.

Mae angen help ar gymunedau tlotach, sydd mewn ardaloedd trefol yn bennaf, a chymorth arbennig ar gymunedau gwledig yn gyffredinol ar adeg ansicr iawn i amaethyddiaeth a busnesau cefn gwlad. Mae’r Blaid yn awgrymu ystod o gamau, gan gynnwys pwyso am fand eang cyflym iawn a derbyniad 4G ar draws y sir.

Mae gofalu am yr henoed, pobl fethedig a phobl fregus nad ydynt yn gallu gofalu am eu hunain yn nodwedd o gymdeithas wâr. Mae Plaid Cymru o’r farn y byddai integreiddio gwasanaethau iechyd llai acíwt gyda Gofal Cymdeithasol yn torri ar ddyblygu mewn staff rheoli ac yn gwella gofal drwy ryddhau miliynau o bunnoedd i'w wario ar fwy o staff gofal rheng flaen yn y gymuned. Mae angen cartrefi ymadfer newydd hefyd ar gyfer cleifion sy'n barod i adael yr ysbyty, ond nid yn hollol barod i ddychwelyd adref.

"Nid yw Plaid Cymru yn gwneud addewidion gwag," meddai Arweinydd y Cyngor Emlyn Dole. "Rydym wedi dechrau ar gynlluniau a phrosiectau uchelgeisiol i droi ein gweledigaeth o Sir Gâr yn realiti ar gyfer y presennol a chenedlaethau’r dyfodol. Rwy'n ymfalchïo yn yr hyn mae’r Blaid wedi'i gyflawni mewn prin dwy flynedd. Ystyriwch beth y gallem ei wneud mewn tymor llawn o bum mlynedd."

 

Darllenwch y maniffesto yma


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.